SFS 2017:328 Förordning om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el

170328.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:853) om
ursprungsgarantier för el;

utfärdad den 27 april 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:853) om ursprungs-

garantier för el

dels att rubrikerna närmast före 6 och 8 §§ ska utgå,
dels att 2, 6–9 och 11–15 §§ och rubriken närmast före 12 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 5 a, 5 b, 7 a och 13 a §§, och

närmast före 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

1

Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt lagen (2010:601)

om ursprungsgarantier för el.

Utfärdande av ursprungsgarantier

5 a §

Ursprungsgarantier som avser högeffektiv kraftvärme eller som kan

överföras till en annan EU-medlemsstat får endast utfärdas för nettoelproduk-
tion.

5 b §

Statens energimyndighets beslut om utfärdande av ursprungsgarantier

ska gälla i

1. fem år, om utfärdandet gäller ursprungsgarantier som kan överföras till

en annan EU-medlemsstat, och

2. tills vidare i övriga fall.

6 §

2

Om den el som har producerats i en elproduktionsanläggning matas in i

ett elnät som omfattas av nätkoncession, ska den som har nätkoncessionen
mäta mängden inmatad el och mängdens fördelning över tiden och rapportera
uppgifterna till Statens energimyndighet enligt förordningen (1999:716) om
mätning, beräkning och rapportering av överförd el och föreskrifter som har
meddelats i anslutning till den förordningen.

7 §

3

Om den el som har producerats i en elproduktionsanläggning matas in i

ett elnät som inte omfattas av nätkoncession, ska elproducenten mäta mäng-
den inmatad el under varje timme och rapportera uppgifterna till Statens

1 Senaste lydelse 2014:1090.

2 Senaste lydelse 2015:264.

3 Senaste lydelse 2015:264.

SFS 2017:328

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

2

SFS 2017:328

energimyndighet enligt föreskrifter som myndigheten har meddelat med stöd
av 14 § 2.

7 a §

Om en ursprungsgaranti ska överföras till en annan EU-medlemsstat

eller avser högeffektiv kraftvärme, ska mätningarna enligt 6 och 7 §§ avse
nettoelproduktion. Om de rapporterade mätvärdena inte avser nettoelproduk-
tion, ska mätvärdena korrigeras enligt föreskrifter som Statens energimyndig-
het har meddelat med stöd av 14 § 2.

8 §

Om en ursprungsgaranti avser el från högeffektiv kraftvärme, ska elpro-

ducenten särskilt rapportera uppgifter enligt 5 § till Statens energimyndighet
enligt föreskrifter som myndigheten har meddelat med stöd av 14 § 2.

9 §

Om det vid en produktionsanläggning är möjligt att producera el med

olika bränslen eller energikällor, ska elproducenten särskilt beräkna och rap-
portera produktionen till Statens energimyndighet enligt föreskrifter som
myndigheten har meddelat med stöd av 14 § 2.

11 §

Statens energimyndighet ska

1. i fråga om sådana ursprungsgarantier som avses i 5 b § 2 upprätta ett

konto för ursprungsgarantier åt

a) en elproducent, när myndigheten har beslutat att ursprungsgarantier som

avser producentens el ska utfärdas, och

b) en elleverantör eller annan som handlar med ursprungsgarantier, efter

anmälan från leverantören eller handlaren, och

2. i fråga om ursprungsgarantier som kan överföras mellan EU-medlems-

stater upprätta ett särskilt konto för sådana ursprungsgarantier åt en elprodu-
cent, elleverantör eller annan som handlar med ursprungsgarantier, om produ-
centen, leverantören eller handlaren ansöker om det.

Ett beslut om konto får förenas med villkor.

Annullering av ursprungsgarantier

12 §

Statens energimyndighet ska annullera en ursprungsgaranti

1. om den som är antecknad som innehavare i registret över ursprungs-

garantier skriftligen begär det, eller

2. efter tolv månader från och med produktionen av den energienhet som

ursprungsgarantin avser.

13 §

4

Elproducenter ska betala en avgift till Statens energimyndighet

1. med 0,09 kronor för varje ursprungsgaranti som myndigheten har utfär-

dat och som kan överföras till en annan EU-medlemsstat,

2. med 0,035 kronor för varje annan ursprungsgaranti som myndigheten

har utfärdat,

3. med 0,03 kronor för varje ursprungsgaranti som överförs från en annan

EU-medlemsstat, och

4. med 500 kronor per år för konto som upprättas enligt 11 § första stycket

2.

4 Senaste lydelse 2013:147.

background image

3

SFS 2017:328

13 a §

Elleverantörer och andra som handlar med ursprungsgarantier ska

betala en avgift till Statens energimyndighet

1. med 200 kronor per år för konto som upprättas enligt 11 § första stycket

1 b) eller med 5 000 kronor per år för konto som upprättas enligt 11 § första
stycket 2, och

2. med 0,03 kronor för varje ursprungsgaranti som överförs från en annan

EU-medlemsstat.

14 §

Statens energimyndighet får meddela

1. föreskrifter om vad som avses med nettoelproduktion enligt 5 a §,
2. föreskrifter om mätning och rapportering enligt 7, 7 a, 8 och 9 §§, och
3. ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2010:601) om ur-

sprungsgarantier för el och denna förordning.

15 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017