SFS 2017:329 Förordning om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

170329.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:520) med
instruktion för Statens energimyndighet;

utfärdad den 27 april 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:520) med instruk-

tion för Statens energimyndighet

dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

3 §

Statens energimyndighet ska

1. ha ett samlat ansvar för information och för att ta fram underlag i enlig-

het med artiklar och definitioner i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energi-
källor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG
och 2003/30/EG samt i enlighet med bilagorna II, III, V, VI och VII till direk-
tivet,

2. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgas-
försörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG,

3. till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vartannat år redovisa

ett identifieringsarbete av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer inom
undersektorerna olja och gas enligt rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 de-
cember 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk in-
frastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna,

4. vidta åtgärder för att förstärka, utveckla och följa upp insatserna inom

ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fast-
ställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter och Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och
standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters an-
vändning av energi och andra resurser,

5. fullgöra Sveriges uppgiftsskyldighet enligt kapitel V i avtalet om ett in-

ternationellt energiprogram (IEP) som undertecknades i Paris den 18 novem-
ber 1974 (SÖ 1975:50) och de uppgifter för krisåtgärder som följer av avtalet,

6. fullgöra de uppgifter som följer av rådets direktiv 2009/119/EG av den

14 september 2009 om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager
av råolja och/eller petroleumprodukter,

7. bevaka att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 106/2008

av den 15 januari 2008 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitets-
märkning av kontorsutrustning följs,

SFS 2017:329

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

2

SFS 2017:329

8. ansvara för genomförandeåtgärder enligt artikel 4.4 i Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slut-
användning av energi och om energitjänster och om upphävande av rådets
direktiv 93/76/EEG,

9. främja och bevaka utvecklingen på marknaderna för energitjänster och

energieffektiva produkter samt uppmärksamma behov av åtgärder för att
undanröja hinder som hämmar utvecklingen på dessa marknader i enlighet
med vad som anges i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av
direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven
2004/8/EG och 2006/32/EG,

10. ansvara för årlig uppföljning av kumulativ energibesparing i enlighet

med riktlinjer i regeringens plan för genomförande av artikel 7 i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2012/27/EU,

11. se till att informationen om tillgängliga energieffektivitetsmekanismer

och de finansiella och rättsliga ramarna tydligt redovisas och sprids till alla
berörda marknadsaktörer i enlighet med vad som anges i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2012/27/EU,

12. uppmuntra tillhandahållandet av information till banker och andra

finansinstitut om möjligheter att delta i finansieringen av åtgärder för att för-
bättra energieffektiviteten i enlighet med vad som anges i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2012/27/EU,

13. i enlighet med vad som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv

2012/27/EU, tillsammans med berörda aktörer, däribland lokala och regionala
myndigheter, främja initiativ för att informera, medvetandegöra och utbilda
medborgarna om fördelarna med och de praktiska detaljerna kring åtgärder
för att förbättra energieffektiviteten,

14. som kontoföringsmyndighet enligt lagen (2004:1199) om handel med

utsläppsrätter fullgöra de uppgifter som ankommer på den nationella adminis-
tratören i kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om
upprättande av ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr
280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens
förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011, vilket inkluderar ad-
ministration av konton för Europeiska unionens system för handel med ut-
släppsrätter, konton för Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG
av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växt-
husgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av
växthusgasutsläppen till 2020 (ansvarsfördelningsbeslutet) samt konton för
Sveriges nationella register under Kyotoprotokollet, och

15. som tillsynsmyndighet för ursprungsgarantier för el vara medlem i As-

sociation of Issuing Bodies (AIB) för Sveriges räkning.

4 a §

Statens energimyndighet ska rapportera uppgifter till Myndigheten för

tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers mikrodatabas för statligt före-
tagsstöd (MISS) i en ändamålsenlig omfattning och utformning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

background image

3

SFS 2017:329

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017