SFS 2017:330 Förordning om ändring i domstolsdataförordningen (2015:729)

170330.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i domstolsdataförordningen
(2015:729);

utfärdad den 4 maj 2017.

Regeringen föreskriver att det i domstolsdataförordningen (2015:729) ska

införas en ny paragraf, 11 a §, och närmast före 11 a § en ny rubrik av föl-
jande lydelse.

Direktåtkomst till miljöboken

11 a §

En mark- och miljödomstol får medge Högsta domstolen, Mark- och

miljööverdomstolen eller en annan mark- och miljödomstol direktåtkomst till
den förteckning som förs över domstolens avgöranden inom domsområdet i
frågor som rör miljöbalken eller lagen (1998:812) med särskilda bestämmel-
ser om vattenverksamhet (miljöboken). Direktåtkomsten får avse

1. målnummer och domsnummer,
2. geografiska koordinater,
3. fastighetsbeteckningar,
4. namn på parter och anläggningar,
5. en sammanfattning av avgörandet, och
6. andra uppgifter med direkt anknytning till ett avgörande.
Om ett avgörande har överklagats får direktåtkomst medges även till upp-

gifter som har registrerats om överinstansens avgörande och som motsvarar
de uppgifter som anges i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Martina Löfstrand
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:330

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017