SFS 2017:331 Förordning om ändring i förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket

170331.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:976) med
instruktion för Rättsmedicinalverket;

utfärdad den 4 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 2 och 3 a §§ förordningen (2007:976) med in-

struktion för Rättsmedicinalverket ska ha följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten ska särskilt ansvara för

1. rättspsykiatriska undersökningar i brottmål och läkarintyg som avses i

7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.,

2. rättsmedicinska obduktioner och andra rättsmedicinska undersökningar,
3. verksamhet med utfärdande av sådana intyg som avses i lagen

(2005:225) om rättsintyg i anledning av brott,

4. rättsmedicinska åldersbedömningar på uppdrag av domstol, allmän åkla-

gare, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Migrationsverket,

5. rättsmedicinsk medverkan i övrigt på begäran av domstol, allmän åkla-

gare, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,

6. rättskemiska och rättsgenetiska undersökningar,
7. information inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter och en-

skilda,

8. internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde,
9. utvecklingsarbete och stöd åt forskning av betydelse för verksamheten,

och

10. utredningar om risk för återfall i brottslighet enligt lagen (2006:45) om

omvandling av fängelse på livstid.

3 a §

2

Rättsmedicinalverket får ta ut avgifter för verksamhet som avses i

2 § 4 och 6 och 3 §. I 10 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott
föreskrivs att Rättsmedicinalverket ska ta ut en avgift av den myndighet som
har beslutat att inhämta ett rättsintyg om intyget har utfärdats av en sådan
läkare som avses i 2 § första stycket den lagen.

Rättsmedicinalverket får besluta om avgifternas storlek och disponera in-

täkterna från dem.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

1 Senaste lydelse 2014:1176.

2 Senaste lydelse 2013:802.

SFS 2017:331

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

2

SFS 2017:331

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Oredsson
(Justitiedepartementet)