SFS 2017:336 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

170336.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att
förhindra vissa särskilt allvarliga brott;

utfärdad den 4 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2007:979) om åtgärder

för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott ska ha följande lydelse.

1 §

2

Tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation enligt

27 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken, hemlig övervakning av elektro-
nisk kommunikation enligt 27 kap. 19 § första och andra styckena rättegångs-
balken eller hemlig kameraövervakning enligt 27 kap. 20 a § första stycket
rättegångsbalken får meddelas om det med hänsyn till omständigheterna finns
en påtaglig risk för att en person kommer att utöva brottslig verksamhet som
innefattar

1. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
2. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, kapning, sjö-

eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller
5 b § brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

3. uppror, väpnat hot mot laglig ordning eller brott mot medborgerlig frihet

enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken,

4. högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig be-

fattning med hemlig uppgift eller grov olovlig underrättelseverksamhet mot
Sverige, mot främmande makt eller mot person enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6 eller
8 § eller 10 § andra stycket, 10 a § andra stycket eller 10 b § andra stycket
brottsbalken,

5. företagsspioneri enligt 3 § lagen (1990:409) om skydd för företagshem-

ligheter, om det finns anledning att anta att den brottsliga verksamheten kom-
mer att utövas på uppdrag av eller understödjas av en främmande makt eller
av någon som kommer att agera för en främmande makts räkning,

6. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,

grovt brott enligt 3 § andra stycket lagen (2002:444) om straff för finansiering
av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall eller grovt brott enligt 6 § lagen
(2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning av-
seende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, eller

7. mord, dråp, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människorov

eller olaga frihetsberövande enligt 3 kap. 1, 2 eller 6 § eller 4 kap. 1 § eller 2 §
första stycket brottsbalken i avsikt att påverka offentliga organ eller den som

1 Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232.

2 Senaste lydelse 2014:1421.

SFS 2017:336

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

2

SFS 2017:336

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

yrkesmässigt bedriver nyhetsförmedling eller annan journalistik att vidta eller
avstå från att vidta en åtgärd eller att hämnas en åtgärd.

Tillstånd enligt första stycket får också meddelas om det finns en påtaglig

risk för att det inom en organisation eller grupp kommer att utövas brottslig
verksamhet som avses i första stycket och det kan befaras att en person som
tillhör eller verkar för organisationen eller gruppen medvetet kommer att
främja denna verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)