SFS 2017:337 Lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

170337.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:299) om straff för
offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning
avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig
brottslighet;

utfärdad den 4 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2010:299) om straff för

offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och
annan särskilt allvarlig brottslighet ska ha följande lydelse.

2 §

2

Med särskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag

1. mord, dråp, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människo-

rov, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, mordbrand, grov mordbrand,
allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och spridande av gift eller smitta, om syf-
tet med gärningen är att injaga skräck i en befolkning eller en befolknings-
grupp eller att förmå en regering eller en internationell organisation att vidta
eller att avstå från att vidta en åtgärd,

2. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,

grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage och flygplatssabotage,

3. sådan brottslighet som avses i
a) artikel 1 i den internationella konventionen den 17 december 1979 mot

tagande av gisslan,

b) artikel 7 i konventionen den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av kärnämne,
c) artikel 2 i den internationella konventionen den 15 december 1997 om

bekämpande av bombattentat av terrorister, och

d) artikel 2 i den internationella konventionen den 13 april 2005 för bekäm-

pande av nukleär terrorism,

4. mord, dråp, misshandel, grov misshandel, synnerligen grov misshandel,

människorov, olaga frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand, grov
mordbrand samt hot om sådana brott, om gärningen utförs mot sådana inter-
nationellt skyddade personer som avses i konventionen den 14 december
1973 om förebyggande och bestraffning av brott mot diplomater och andra
internationellt skyddade personer, samt

5. brott enligt 3 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt all-

varlig brottslighet i vissa fall.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

1 Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232.

2 Senaste lydelse 2014:436.

SFS 2017:337

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

2

SFS 2017:337

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Eva Marie Hellstrand
(Justitiedepartementet)