SFS 2017:338 Förordning om ändring i kungörelsen (1969:84) om polisens användning av skjutvapen

170338.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1969:84) om polisens
användning av skjutvapen;

utfärdad den 4 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § kungörelsen (1969:84) om polisens använd-

ning av skjutvapen ska ha följande lydelse.

2 §

1

Om det i ett fall som avses i 24 kap. 2 § brottsbalken eller i 10 § första

stycket 2 polislagen (1984:387) är nödvändigt att ingripa omedelbart, får
polismannen använda skjutvapen för att

1. gripa den som på sannolika skäl är misstänkt för
a) mord, dråp, grov misshandel, synnerligen grov misshandel eller männi-

skorov,

b) våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, rån

eller grovt rån,

c) mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage, grovt

sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage eller spri-
dande av gift eller smitta,

d) uppror eller väpnat hot mot laglig ordning,
e) högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri eller landsförräderi,
f) grovt narkotikabrott eller synnerligen grovt narkotikabrott, eller
g) försök eller straffbar förberedelse till brott som nu har nämnts,
2. hindra någon från att rymma eller för att gripa någon som har rymt, om

han eller hon är häktad, anhållen eller gripen för brott som anges under 1 eller
om han eller hon är dömd för ett sådant brott till fängelse och intagen i anstalt,
eller

3. omhänderta en person som, på grund av allvarlig psykisk störning eller

innehav av vapen som kan befaras bli missbrukat eller av annan anledning,
uppenbarligen är farlig för någon annans liv eller hälsa.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:490.

SFS 2017:338

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017