SFS 2017:339 Förordning om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

170339.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:996) med
instruktion för Migrationsverket;

utfärdad den 27 april 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:996) med instruktion för

Migrationsverket ska ha följande lydelse.

2 §

1

Migrationsverket ska vidare

1. motverka missbruk av regler, säkerställa att felaktiga utbetalningar inte

görs samt motverka bidragsbrott,

2. verka för att den sammantagna vistelsetiden i mottagandet blir så kort

som möjligt,

3. tillgodose de sökandes och andra intressenters behov vid prövning med

hänsyn till ärendets beskaffenhet,

4. analysera, följa upp och utvärdera faktorer som har betydelse för

myndighetens verksamhet,

5. göra bedömningar och tillhandahålla beslutsunderlag för regeringens

styrning och dimensionering av verksamheter,

6. samverka med andra ansvariga myndigheter inom området så att förut-

sättningar skapas för ett effektivt genomförande av de verksamheter som
följer av de uppgifter som Migrationsverket har,

7. besluta om anvisning enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa ny-

anlända invandrare för bosättning, förordningen (2016:39) om mottagande av
vissa nyanlända invandrare för bosättning och förordningen (2016:40) om
fördelning av anvisningar till kommuner,

8. anvisa en kommun som ska ordna boende för ensamkommande barn, i

enlighet med 3 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande,

9. bistå utlandsmyndigheterna med verksamhets- och processtöd för hand-

läggningen av frågor inom migrationsområdet,

10. belysa och beakta kvinnors och mäns villkor vid genomförandet av

verksamheten,

11. analysera konsekvenserna för barn inför beslut eller andra åtgärder som

kan röra barn,

12. se till att myndighetens aktuella landinformation är offentligt tillgäng-

lig i den omfattning som är möjlig,

13. föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning

som behövs för verksamheten,

1 Senaste lydelse 2016:1245.

SFS 2017:339

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

2

SFS 2017:339

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

14. svara för organiserad uttagning och överföring av flyktingar och andra

skyddsbehövande,

15. bistå regeringen inom ramen för utvecklingssamarbetet på migrations-

området,

16. bistå regeringen inom ramen för politiken för global utveckling,
17. använda fondmedel från asyl-, migrations- och integrationsfonden för

att utveckla den egna verksamheten, och

18. anmäla till Polismyndigheten eller åklagare om det i ett ärende hos

Migrationsverket framkommer misstankar om folkmord, brott mot mänsklig-
heten eller krigsförbrytelser. Migrationsverket ska också bistå Säkerhetspoli-
sen i dess verksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet
och i frågor som rör terrorism.

Migrationsverket får bedriva tjänsteexport och medverka i organiserat för-

valtningsbistånd på migrationsområdet.

Migrationsverket får efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdeparte-

mentet) placera personal vid utlandsmyndigheterna i syfte att effektivisera
genomförandet av uppgifter inom migrationsområdet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Olausson
(Justitiedepartementet)