SFS 2017:340 Förordning om upphävande av förordningen (2009:313) om statsbidrag för utveckling av matematikundervisning

170340.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2009:313) om
statsbidrag för utveckling av
matematikundervisning;

utfärdad den 4 maj 2017.

Regeringen föreskriver att förordningen (2009:313) om statsbidrag för ut-

veckling av matematikundervisning ska upphöra att gälla vid utgången av
juni 2017.

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som be-

viljats före den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2017:340

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017