SFS 2017:343 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

170343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 4 maj 2017.

Regeringen föreskriver

1 att 4 § förordningen (2009:93) med instruktion för

Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

4 §

2

Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myn-

dighet enligt

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den

27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som
ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen, i fråga om efterlevnaden av så-
dana regler som myndigheten har tillsyn över,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande, och

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni

2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument
och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om
ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr
596/2014.

Myndigheten ska vara behörig myndighet och kontaktpunkt enligt
1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari

2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av
direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010, i
den ursprungliga lydelsen, och

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014

om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och
tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, i den ursprungliga ly-
delsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jäm-
förbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betal-
konto med grundläggande funktioner, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2016:1037.

SFS 2017:343

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

2

SFS 2017:343

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)