SFS 2017:344 Förordning om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

170344.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1008) om
betaltjänster;

utfärdad den 4 maj 2017.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2010:1008) om betal-

tjänster

dels att 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 7–10 §§, och närmast före 7 §

en ny rubrik av följande lydelse.

5 §

2

När det gäller lagen (2010:751) om betaltjänster får Finansinspektionen

meddela föreskrifter om

1. vad som utgör tillräckliga styr- och kontrollformer för verksamheten

med betaltjänster enligt 2 kap. 6 § första stycket 2,

2. beräkningen av kapitalkrav enligt 3 kap. 2 § första stycket,
3. hur betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska hantera

medel enligt 3 kap. 6 §,

4. hur betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska hantera

de medel för genomförandet av betalningstransaktioner som avses i 3 kap. 7 §
andra stycket och hur stor andel av medlen hos betalningsinstitut eller regist-
rerade betaltjänstleverantörer som omfattas av skyddskraven enligt 3 kap. 7 §
tredje stycket,

5. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 3 kap. 8 §,
6. vad ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör ska

iaktta och vilka krav som betalningsinstitutet eller den registrerade betal-
tjänstleverantören ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 3 kap. 28 §,

7. vilka upplysningar ett betalningsinstitut, en registrerad betaltjänstleve-

rantör eller den eller de som har ansvar för ett betalningssystem ska lämna till
Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet, och hur uppgiftsskyldigheten
ska fullgöras,

8. att vissa uppgifter som ett betalningsinstitut, en registrerad betaltjänst-

leverantör eller den eller de som har ansvar för ett betalningssystem ska
lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet i stället ska lämnas
till Statistiska centralbyrån,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jäm-
förbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betal-
konto med grundläggande funktioner, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2014:503.

SFS 2017:344

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

2

SFS 2017:344

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

9. vilka uppgifter utöver vad som framgår av lagen, en ansökan om till-

stånd eller undantag från tillstånd ska innehålla samt vilka handlingar som
samtidigt ska ges in till Finansinspektionen,

10. fullgörandet av anmälningar och underrättelser enligt 3 kap.,
11. den information och redovisning som en betaltjänstleverantör ska

lämna eller hålla tillgänglig enligt 4 a kap. 5 §,

12. rutiner för byte av betalkonto enligt 4 a kap. 6 §, och
13. vilka uppgifter om betalkonton med grundläggande funktioner som en

betaltjänstleverantör ska lämna till Finansinspektionen.

Vissa skyldigheter för Finansinspektionen

7 §

Finansinspektionen ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning

över de mest representativa betaltjänsterna och vid behov uppdatera den.

8 §

Finansinspektionen ansvarar för att det finns en kostnadsfri webbplats

för jämförelse av betaltjänstleverantörers avgifter för de betaltjänster som av-
ses i 7 §. Webbplatsen får även innehålla information om den servicenivå som
betaltjänstleverantörerna erbjuder.

9 §

Finansinspektionen ska öka medvetenheten om betalkonton med grund-

läggande funktioner, tillgång till och avgifter för betalkonton samt alternativ
tvistlösning enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsument-
förhållanden.

10 §

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen i den ut-

sträckning som följer av artikel 27 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser be-
talkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande
funktioner, i den ursprungliga lydelsen.

Denna förordning träder i kraft den dag som regeringen bestämmer i fråga

om 7 och 8 §§ och i övrigt den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)