SFS 2017:345 Förordning om ändring i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

170345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:739) med
instruktion för Allmänna reklamationsnämnden;

utfärdad den 4 maj 2017.

Regeringen föreskriver

1 att 3 § förordningen (2015:739) med instruktion

för Allmänna reklamationsnämnden ska ha följande lydelse.

3 §

Myndigheten ska efter anmälan av en konsument rekommendera en lös-

ning av

1. tvister mellan konsumenter och näringsidkare som härrör från ett avtal

om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet,

2. tvister mellan konsumenter och försäkringsbolag om ersättning för skada

ur en näringsidkares ansvarsförsäkring, om konsumenten har direktkravsrätt
mot försäkringsbolaget och skadeståndskravet har sin grund i ett avtalsförhål-
lande mellan konsumenten och den försäkrade näringsidkaren,

3. tvister som rör skadestånd enligt 25 § fastighetsmäklarlagen (2011:666),

och

4. tvister mellan konsumenter och kreditinstitut eller betaltjänstleverantörer

som gäller tillgång till eller byte av betalkonto enligt 4 a kap. lagen
(2010:751) om betaltjänster.

Myndigheten ska verka för att parterna kommer överens vid tvister enligt

första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jäm-
förbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betal-
konto med grundläggande funktioner, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2017:345

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017