SFS 2017:347 Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

170347.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling;

utfärdad den 4 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2016:1145) om

offentlig upphandling

dels att 1 kap. 7 §, 2 kap. 8 §, 8 kap. 13 §, 14 kap. 2 § och 16 kap. 7 § ska

ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 17 kap. 2–5 §§, och närmast

före 17 kap. 2, 4 och 5 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

7 §

I detta kapitel finns definitioner av begrepp som används i lagen. I

bilaga 3 finns definitioner av vissa tekniska specifikationer.

Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel. Bestämmelser

om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck finns i nedan angivna
paragrafer:

Anbudsinfordran i 10 kap. 1 §
Blandade kontrakt i 2 kap. 1 §
CPV-nomenklaturen i 4 kap. 19 §
Direktupphandling i 19 kap. 4 §
Dynamiskt inköpssystem i 8 kap. 1 §
Elektronisk auktion i 8 kap. 15 §
Elektronisk katalog i 8 kap. 28 §
Förenklat förfarande i 19 kap. 5 §
Förfarande för inrättande av innovationspartnerskap i 6 kap. 30 och 31 §§
Förhandlat förfarande med föregående annonsering i 6 kap. 4–6 §§
Förhandlat förfarande utan föregående annonsering i 6 kap. 12–19 §§
Intern upphandling i 3 kap. 11–16 §§
Konkurrenspräglad dialog i 6 kap. 20 och 21 §§
Leverantör av medietjänster i 3 kap. 20 §
Märkning i 9 kap. 12 §
Selektivt förfarande i 6 kap. 3 §

1 Prop. 2016/17:163, bet. 2016/17:FiU31, rskr. 2016/17:242.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om
offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i den ursprungliga
lydelsen, och Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning
av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och
bygg- och anläggningsarbeten, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/66/EG.

SFS 2017:347

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

2

SFS 2017:347

Urvalsförfarande i 19 kap. 6 §
Öppet förfarande i 6 kap. 2 §.

2 kap.

8 §

Om den upphandlande myndigheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt

som ett enda kontrakt och kontraktet avser dels upphandling av varor, tjänster
eller byggentreprenader som regleras i denna lag, dels upphandling som reg-
leras i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska kontraktet till-
delas med tillämpning av

1. bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag, om

värdet av den del av kontraktet som regleras i denna lag beräknas uppgå till
minst det tröskelvärde som ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 §, eller

2. bestämmelserna i 19 kap. i denna lag, om värdet av den del av kontraktet

som regleras i denna lag beräknas understiga det tröskelvärde som ska tilläm-
pas enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 § och värdet av den del som avser konces-
sioner beräknas understiga det tröskelvärde som ska tillämpas enligt lagen om
upphandling av koncessioner.

8 kap.

13 §

En upphandlande myndighet får när som helst under det dynamiska

inköpssystemets giltighetstid begära att leverantörer som godkänts som del-
tagare i systemet, inom fem arbetsdagar från den dag då begäran skickades,
lämnar in en ny och uppdaterad version av en sådan egen försäkran som avses
i 15 kap. 1 och 2 §§.

Bestämmelserna i 15 kap. 3–5 §§ gäller under det dynamiska inköpssyste-

mets hela giltighetstid.

14 kap.

2 §

Ett krav enligt 1 § första stycket 1 får innebära att leverantören ska

1. vara registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller

motsvarande register som förs i den stat där leverantörens verksamhet är
etablerad, eller

2. ha ett sådant tillstånd eller vara medlem i en sådan organisation som, när

upphandlingen avser en tjänst, krävs för att leverantören ska kunna tillhanda-
hålla tjänsten i den stat där leverantören är etablerad.

16 kap.

7 §

Om ett anbud förefaller vara onormalt lågt, ska den upphandlande myn-

digheten begära att leverantören förklarar det låga priset eller kostnaden. En
sådan begäran om förklaring kan gälla

1. om leverantören kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder för att

fullgöra kontraktet,

2. om leverantören kan utnyttja tekniska lösningar eller ovanligt gynn-

samma förhållanden för att fullgöra kontraktet,

3. egenarten hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som föreslås av

leverantören,

background image

3

SFS 2017:347

4. hur leverantören avser att fullgöra kontraktet med avseende på tillämp-

liga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter,

5. om leverantören kan få statligt stöd, eller
6. skyldigheterna som avses i 17 kap. 6 eller 7 §.
Myndigheten ska förkasta anbudet om leverantören inte på ett tillfredsstäl-

lande sätt har förklarat det låga priset eller kostnaden.

En upphandlande myndighet ska också förkasta en leverantörs anbud om

den finner att det onormalt låga priset beror på att anbudet inte stämmer över-
ens med tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter.

17 kap.

Särskilda arbetsrättsliga villkor

2 §

En upphandlande myndighet ska, om det är behövligt, kräva att leveran-

tören ska fullgöra kontraktet enligt angivna villkor om lön, semester och
arbetstid som arbetstagarna som ska utföra arbetet enligt kontraktet minst ska
tillförsäkras.

Myndigheten ska också kräva att leverantören ska säkerställa att dennes

underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller
de villkor som har ställts enligt första stycket.

3 §

Nivåerna på villkoren enligt 2 § ska anges enligt de lägsta nivåer som

följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsva-
rande arbetstagare i den aktuella branschen. Villkoren ska dock alltid minst
motsvara de nivåer som följer av lag.

När en upphandlande myndighet ska ange nivån på villkoren, ska myndig-

heten ge de centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer som har slutit
det centrala kollektivavtal som nivån på villkoren ska motsvara enligt 2 § till-
fälle att yttra sig, om det inte är obehövligt.

Om det saknas förutsättningar för myndigheten att ange nivån för ett vill-

kor enligt 2 § är den inte skyldig att ställa villkoret.

Arbetsrättsliga villkor när arbetet inte utförs enligt svensk arbetsrätt

4 §

En upphandlande myndighet ska, om det är behövligt, kräva att leveran-

tören ska fullgöra kontraktet enligt angivna villkor i enlighet med ILO:s kärn-
konventioner, om arbetet utförs under sådana förhållanden att svensk arbets-
rätt inte är tillämplig.

Myndigheten ska också kräva att leverantören ska säkerställa att dennes

underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller
de villkor som har ställts enligt första stycket.

Villkoren får avse att de bestämmelser som gäller där arbetet utförs ska föl-

jas.

Hur leverantören uppfyller de arbetsrättsliga villkoren

5 §

Även om de särskilda arbetsrättsliga villkoren inte är uppfyllda, ska en

leverantör anses uppfylla villkoren, om den tillämpar motsvarande villkor i ett
och samma centrala kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsva-
rande arbetstagare i den aktuella branschen.

background image

4

SFS 2017:347

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Leverantören ska också anses uppfylla de arbetsrättsliga villkoren om den

är en arbetsgivare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen (1999:678)
om utstationering av arbetstagare och leverantören tillämpar motsvarande
villkor om arbets- och anställningsvillkor enligt samma lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.
2. Bestämmelserna i 17 kap. 2–5 §§ tillämpas på upphandlingar som påbör-

jas efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)