SFS 2017:348 Lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

170348.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna;

utfärdad den 4 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2016:1146) om upp-

handling inom försörjningssektorerna

dels att 1 kap. 6 §, 2 kap. 2 §, 5 kap. 1, 3 och 7 §§, 6 kap. 33 §, 8 kap. 13

och 31 §§, 15 kap. 7 § och bilaga 3 ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 6 kap. 9 § ska lyda ”Forsknings-, experi-

ment-, studie- eller utvecklingsändamål”,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 16 kap. 2–5 §§, och närmast

före 16 kap. 2, 4 och 5 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

6 §

I detta kapitel finns definitioner av begrepp som används i lagen. I

bilaga 3 finns definitioner av vissa tekniska specifikationer.

Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel. Bestämmelser

om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck finns i nedan angivna
paragrafer:

Anbudsinfordran i 10 kap. 1 §
Anknutet företag i 3 kap. 19 §
CPV-nomenklaturen i 4 kap. 17 §
Blandade kontrakt i 2 kap. 9 §
Delbara respektive odelbara blandade kontrakt i 2 kap. 11 §
Direktupphandling i 19 kap. 4 §
Dynamiskt inköpssystem i 8 kap. 1 §
Elektronisk auktion i 8 kap. 15 §
Elektronisk katalog i 8 kap. 28 §
Förenklat förfarande i 19 kap. 5 §
Förfarande för inrättande av innovationspartnerskap i 6 kap. 23 och 24 §§
Förhandlat förfarande med föregående annonsering i 6 kap. 4 §
Förhandlat förfarande utan föregående annonsering i 6 kap. 5–12 §§

1 Prop. 2016/17:163, bet. 2016/17:FiU31, rskr. 2016/17:242.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om
upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i den ursprungliga lydelsen,
och Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och
andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av
företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG.

SFS 2017:348

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

2

SFS 2017:348

Intern upphandling i 3 kap. 11–16 §§
Konkurrenspräglad dialog i 6 kap. 13 och 14 §§
Leverantör av medietjänster i 3 kap. 26 §
Märkning i 9 kap. 13 §
Posttjänst i 2 kap. 6 §
Selektivt förfarande i 6 kap. 3 §
Urvalsförfarande i 19 kap. 6 §
Öppet förfarande i 6 kap. 2 §.

2 kap.

2 §

Om en annan upphandlande enhet än en upphandlande myndighet leve-

rerar gas eller värme till ett publikt nät, ska detta inte anses utgöra en sådan
verksamhet som avses i 1 §, om

1. enhetens produktion av gas eller värme är en oundviklig följd av en

annan verksamhet än någon av dem som avses i 1, 4 eller 5 §,

2. leverans till det publika nätet endast syftar till att utnyttja denna produk-

tion ekonomiskt, och

3. sådana leveranser uppgår till högst 20 procent av enhetens omsättning,

beräknat efter genomsnittet för de senaste tre åren.

5 kap.

1 §

De tröskelvärden som ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § anges i artikel 15 i

direktiv 2014/25/EU eller i beslut eller meddelanden av Europeiska kommis-
sionen enligt artikel 17 i direktivet.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i euro

och svenska kronor.

3 §

Om en upphandlande enhet består av separata operativa enheter, ska

värdet av en upphandling uppskattas till det samlade värdet för alla sådana en-
heter. Värdet får dock uppskattas särskilt för en sådan enhet, om den ansvarar
självständigt för sina upphandlingar eller för vissa kategorier av upphand-
lingar.

7 §

Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av tjänster respek-

tive anskaffning av likartade varor kan innebära att flera kontrakt upphandlas
i form av delkontrakt, ska det sammanlagda värdet av delkontrakten beaktas
när det avgörs om upphandlingens värde uppgår till tröskelvärdet enligt 1 §.

Om tröskelvärdet överskrids, ska varje delkontrakt upphandlas enligt be-

stämmelserna om upphandling över tröskelvärdet.

Detta gäller dock inte för ett enskilt delkontrakt vars värde är lägre än
1. 80 000 euro när det gäller varor eller tjänster, eller
2. 1 000 000 euro när det gäller byggentreprenader.
Finns det flera delkontrakt av sådant slag som anges i föregående stycke,

ska vart och ett av dem upphandlas enligt bestämmelserna om upphandling
över tröskelvärdet, om det sammanlagda värdet av dessa delkontrakt översti-
ger 20 procent av det sammanlagda värdet av alla delkontrakten.

För sådana delkontrakt som enligt denna paragraf undantas från bestäm-

melserna om upphandling över tröskelvärdet tillämpas 19 kap.

background image

3

SFS 2017:348

6 kap.

33 §

Ett innovationspartnerskap ska slå fast delmål som partnerna ska upp-

fylla samt reglera ersättningen i lämpliga delbetalningar.

Med utgångspunkt i delmålen får den upphandlande enheten efter varje av-

slutad etapp besluta att avsluta innovationspartnerskapet eller, om innova-
tionspartnerskapet omfattar flera leverantörer, minska antalet sådana genom
att avsluta enskilda kontrakt. Sådana åtgärder förutsätter att enheten i något av
upphandlingsdokumenten har angett att dessa möjligheter finns och på vilka
villkor de kan användas.

8 kap.

13 §

En upphandlande enhet som tillämpar skäl för uteslutning och kvalifi-

ceringskrav i enlighet med 14 kap. 1–3 §§, får när som helst under det dyna-
miska inköpssystemets giltighetstid begära att leverantörer som godkänts som
deltagare i systemet, inom fem arbetsdagar från den dag då begäran skicka-
des, lämnar in en ny och uppdaterad version av en sådan egen försäkran som
avses i 15 kap. 1 och 2 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Bestämmelserna i 15 kap. 3–5 §§ lagen om offentlig upphandling gäller

under det dynamiska inköpssystemets hela giltighetstid.

31 §

Om ett ramavtal har slutits efter det att anbud har lämnats i form av en

elektronisk katalog eller har innehållit en sådan får den upphandlande enheten
besluta att en förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap. 4 § ska genomföras
med användning av en elektronisk katalog som uppdateras enligt 32 §.

15 kap.

7 §

Om ett anbud förefaller vara onormalt lågt, ska den upphandlande enhe-

ten begära att leverantören förklarar det låga priset eller kostnaden. En sådan
begäran om förklaring kan gälla

1. om leverantören kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder för att

fullgöra kontraktet,

2. om leverantören kan utnyttja tekniska lösningar eller ovanligt gynn-

samma förhållanden för att fullgöra kontraktet,

3. egenarten hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som föreslås av

leverantören,

4. hur leverantören avser att fullgöra kontraktet med avseende på tillämp-

liga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter,

5. om leverantören kan få statligt stöd, eller
6. skyldigheterna som avses i 16 kap. 6 eller 7 §.
Enheten ska förkasta anbudet om leverantören inte på ett tillfredsställande

sätt har förklarat det låga priset eller kostnaden.

En upphandlande enhet ska också förkasta en leverantörs anbud om den

finner att det onormalt låga priset beror på att anbudet inte stämmer överens
med tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter.

background image

4

SFS 2017:348

16 kap.

Särskilda arbetsrättsliga villkor

2 §

En upphandlande enhet ska, om det är behövligt, kräva att leverantören

ska fullgöra kontraktet enligt angivna villkor om lön, semester och arbetstid
som arbetstagarna som ska utföra arbetet enligt kontraktet minst ska tillför-
säkras.

Enheten ska också kräva att leverantören ska säkerställa att dennes under-

leverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de vill-
kor som har ställts enligt första stycket.

3 §

Nivåerna på villkoren enligt 2 § ska anges enligt de lägsta nivåer som

följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsva-
rande arbetstagare i den aktuella branschen. Villkoren ska dock alltid minst
motsvara de nivåer som följer av lag.

När en upphandlande enhet ska ange nivån på villkoren, ska enheten ge de

centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer som har slutit det centrala
kollektivavtal som nivån på villkoren ska motsvara enligt 2 § tillfälle att yttra
sig, om det inte är obehövligt.

Om det saknas förutsättningar för enheten att ange nivån för ett villkor

enligt 2 § är den inte skyldig att ställa villkoret.

Arbetsrättsliga villkor när arbetet inte utförs enligt svensk arbetsrätt

4 §

En upphandlande enhet ska, om det är behövligt, kräva att leverantören

ska fullgöra kontraktet enligt angivna villkor i enlighet med ILO:s kärnkon-
ventioner, om arbetet utförs under sådana förhållanden att svensk arbetsrätt
inte är tillämplig.

Enheten ska också kräva att leverantören ska säkerställa att dennes underle-

verantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de vill-
kor som har ställts enligt första stycket.

Villkoren får avse att de bestämmelser som gäller där arbetet utförs ska föl-

jas.

Hur leverantören uppfyller de arbetsrättsliga villkoren

5 §

Även om de särskilda arbetsrättsliga villkoren inte är uppfyllda, ska en

leverantör anses uppfylla villkoren, om den tillämpar motsvarande villkor i ett
och samma centrala kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsva-
rande arbetstagare i den aktuella branschen.

Leverantören ska också anses uppfylla de arbetsrättsliga villkoren om

denne är en arbetsgivare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen
(1999:678) om utstationering av arbetstagare och leverantören tillämpar mot-
svarande villkor om arbets- och anställningsvillkor enligt samma lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.
2. Bestämmelserna i 16 kap. 2–5 §§ tillämpas på upphandlingar som påbör-

jas efter ikraftträdandet.

background image

5

SFS 2017:348

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

background image

6

SFS 2017:348

Bilaga 3

Definitioner av vissa tekniska specifikationer

I lagen gäller följande definitioner:

1. Tekniska specifikationer i fråga om byggentreprenadkontrakt: samtliga

tekniska föreskrifter, i synnerhet de som anges i upphandlingsdokumenten
och som anger de egenskaper som krävs av ett material, en produkt eller
en vara för att det eller den ska lämpa sig för den av den upphandlande en-
heten planerade användningen. Dessa egenskaper omfattar miljö- och kli-
matprestanda, formgivning för alla användningsområden (inklusive till-
gänglighet för personer med funktionsnedsättning), bedömning av över-
ensstämmelse, bruksegenskaper, säkerhet eller dimensioner, inbegripet
förfaranden för kvalitetssäkring, terminologi, symboler, provning och
provningsmetoder, förpackning, märkning och etikettering, bruksanvis-
ningar samt produktionsprocesser och produktionsmetoder i alla faser av
byggentreprenadens livscykel. De innefattar även bestämmelser om pro-
jektering och kostnadsberäkning, provnings- och kontrollregler, villkoren
för att byggentreprenaden ska godkännas, tekniken eller metoderna för
byggverksamheten samt samtliga övriga tekniska villkor som den upp-
handlande enheten i enlighet med allmänna eller särskilda förordningar
kan föreskriva i fråga om den fullbordade byggentreprenaden samt om in-
gående material eller delar.

2. Teknisk specifikation i fråga om tjänste- eller varukontrakt: en specifika-

tion i ett dokument med angivande av kraven på en produkts eller en
tjänsts egenskaper, t.ex. kvalitetsnivåer, miljö- och klimatprestanda, form-
givning för alla användningsområden (inklusive tillgänglighet för perso-
ner med funktionsnedsättning) och bedömning av överensstämmelse,
bruksegenskaper, produktens användningsområde, säkerhet eller dimen-
sioner, inbegripet sådana krav som avser varubeteckning, terminologi,
symboler, provning och provningsmetoder, förpackning, märkning och
etikettering, bruksanvisningar, produktionsprocesser och produktions-
metoder i alla faser av varans eller tjänstens livscykel liksom förfaranden
vid bedömning av överensstämmelse.

3. Standard: en teknisk specifikation som antagits av ett erkänt standardise-

ringsorgan för upprepad eller kontinuerlig tillämpning, med vilken över-
ensstämmelse inte är obligatorisk och som är en av följande:
– internationell standard: en standard som antagits av ett internationellt
standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.
– europeisk standard: en standard som antagits av ett europeiskt standardi-
seringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.
– nationell standard: en standard som antagits av ett nationellt standardise-
ringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

4. Europeisk teknisk bedömning: en dokumenterad bedömning av en bygg-

produkts prestanda i förhållande till dess väsentliga egenskaper i enlighet
med relevant europeiskt bedömningsdokument enligt artikel 2.12 i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars

background image

7

SFS 2017:348

2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av bygg-
produkter, i lydelsen enligt Kommissionens delegerade förordning (EU)
nr 574/2014.

5. Gemensam teknisk specifikation: en teknisk specifikation på IKT-området

som utarbetats i enlighet med artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 om europeisk standardisering, i
den ursprungliga lydelsen.

6. Teknisk referens: ett dokument, med undantag för europeiska standarder,

som framställs av ett europeiskt standardiseringsorgan i enlighet med för-
faranden som anpassats till utvecklingen av marknadens behov.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017