SFS 2017:349 Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

170349.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner;

utfärdad den 4 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2016:1147) om upp-

handling av koncessioner

dels att 2 kap. 8 och 17 §§ och 11 kap. 6 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 3 kap. 30 § ska lyda ”Vissa juridiska tjäns-

ter”,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 14 kap. 2–5 §§, och närmast

före 14 kap. 2, 4 och 5 §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 kap.

8 §

Om den upphandlande enheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt som

ett enda kontrakt och det avser dels upphandling enligt denna lag, dels upp-
handling som regleras i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörj-
ningssektorerna, ska kontraktet tilldelas med tillämpning av

1. bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i lagen om upp-

handling inom försörjningssektorerna, om värdet av den del av kontraktet
som regleras i den lagen beräknas uppgå till minst det tröskelvärde som ska
tillämpas enligt den lagen, eller

2. bestämmelserna i 19 kap. lagen om upphandling inom försörjningssekto-

rerna, om värdet av den upphandling som regleras i den lagen beräknas
understiga det tröskelvärde som gäller enligt den lagen och värdet av den upp-
handling som regleras i denna lag beräknas understiga det tröskelvärde som
ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 §.

17 §

Om det inte är objektivt möjligt att avgöra vilken verksamhet som kon-

traktet huvudsakligen rör ska följande gälla:

1. Om kontraktet till någon del rör verksamhet som regleras av de bestäm-

melser i denna lag som gäller för en upphandlande myndighet och övriga
delar avser verksamhet som regleras av de bestämmelser i denna lag som gäl-
ler för en upphandlande enhet, ska kontraktet tilldelas i enlighet med de
bestämmelser i lagen som gäller för upphandling av upphandlande myndig-
heter.

1 Prop. 2016/17:163, bet. 2016/17:FiU31, rskr. 2016/17:242.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om
tilldelning av koncessioner, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2017:349

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

2

SFS 2017:349

2. Om kontraktet till någon del rör verksamhet som regleras i lagen

(2016:1145) om offentlig upphandling, ska kontraktet tilldelas i enlighet med
bestämmelserna i den lagen.

3. Om kontraktet till någon del rör verksamhet som regleras i denna lag och

den eller de andra verksamheterna inte regleras i denna lag, lagen om offent-
lig upphandling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjnings-
sektorerna, ska kontraktet tilldelas i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

11 kap.

6 §

En leverantör som omfattas av någon uteslutningsgrund enligt 1 eller

4 § ska inte uteslutas, om leverantören visar att den är tillförlitlig genom att
den har

1. ersatt eller åtagit sig att ersätta skador som har orsakats av brottet eller

misskötsamheten,

2. klargjort förhållanden och omständigheter på ett uttömmande sätt genom

att aktivt samarbeta med de utredande myndigheterna eller enheterna, och

3. vidtagit konkreta tekniska, organisatoriska och personalmässiga åtgärder

som är ägnade att förhindra brott eller misskötsamhet.

De åtgärder som leverantören har vidtagit, ska bedömas med beaktande av

brottets eller misskötsamhetens allvar och de särskilda omständigheterna
kring dessa.

En leverantör som har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av

skatter och socialförsäkringsavgifter, inklusive ränta och sanktionsavgifter,
eller ingått en bindande överenskommelse om betalning eller motsvarande
ska inte uteslutas på de grunder som anges i 2 §.

14 kap.

Särskilda arbetsrättsliga villkor

2 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska, om det är behövligt, kräva

att leverantören ska fullgöra koncessionen enligt angivna villkor om lön,
semester och arbetstid som arbetstagarna som ska utföra arbetet enligt kon-
cessionen minst ska tillförsäkras.

Myndigheten eller enheten ska också kräva att leverantören ska säkerställa

att dennes underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra koncessio-
nen uppfyller de villkor som har ställts enligt första stycket.

3 §

Nivåerna på villkoren enligt 2 § ska anges enligt de lägsta nivåer som

följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsva-
rande arbetstagare i den aktuella branschen. Villkoren ska dock alltid minst
motsvara de nivåer som följer av lag.

När en upphandlande myndighet eller enhet ska ange nivån på villkoren,

ska myndigheten eller enheten ge de centrala arbetstagar- och arbetsgivar-
organisationer som har slutit det centrala kollektivavtal som nivån på vill-
koren ska motsvara enligt 2 § tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt.

Om det saknas förutsättningar för myndigheten eller enheten att ange nivån

för ett villkor är den inte skyldig att ställa villkoret.

background image

3

SFS 2017:349

Arbetsrättsliga villkor när arbetet inte utförs enligt svensk arbetsrätt

4 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska, om det är behövligt, kräva

att leverantören ska fullgöra koncessionen enligt angivna villkor i enlighet
med ILO:s kärnkonventioner, om arbetet utförs under sådana förhållanden att
svensk arbetsrätt inte är tillämplig.

Myndigheten eller enheten ska också kräva att leverantören ska säkerställa

att dennes underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra koncessio-
nen uppfyller de villkor som har ställts enligt första stycket.

Villkoren får avse att de bestämmelser som gäller där arbetet utförs ska föl-

jas.

Hur leverantören uppfyller de arbetsrättsliga villkoren

5 §

Även om de särskilda arbetsrättsliga villkoren inte är uppfyllda, ska en

leverantör anses uppfylla villkoren, om den tillämpar motsvarande villkor i ett
och samma centrala kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsva-
rande arbetstagare i den aktuella branschen.

Leverantören ska också anses uppfylla de arbetsrättsliga villkoren om

denne är en arbetsgivare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen
(1999:678) om utstationering av arbetstagare och leverantören tillämpar mot-
svarande villkor om arbets- och anställningsvillkor enligt samma lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.
2. Bestämmelserna i 14 kap. 2–5 §§ tillämpas på upphandlingar som påbör-

jas efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017