SFS 2017:350 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

170350.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 4 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1971:289) om all-

männa förvaltningsdomstolar

2 att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångs-

bestämmelserna till lagen (2016:1148) om ändring i den lagen ska ha följande
lydelse.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål enligt lagen (2007:1091)

om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom områ-
dena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:163, bet. 2016/17:FiU31, rskr. 2016/17:242.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

SFS 2017:350

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017