SFS 2017:351 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

170351.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 4 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 31 kap. 3 § offentlighets- och sek-

retesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

31 kap.

3 §

2

Sekretess gäller i affärsverksamhet hos en bank, ett kreditmarknadsfö-

retag eller ett värdepappersbolag som samverkande kommuner eller landsting
utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över för uppgift om en enskilds
ekonomiska eller personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften
kan lämnas ut utan att den enskilde lider skada eller men. I ett ärende enligt
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphand-
ling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av kon-
cessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhets-
området gäller dock sekretess för sådana uppgifter endast om det kan antas att
den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:163, bet. 2016/17:FiU31, rskr. 2016/17:242.

2 Senaste lydelse 2016:1155.

SFS 2017:351

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017