SFS 2017:352 Lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

170352.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige;

utfärdad den 4 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2016:752) om tillfäl-

liga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

dels att 5–8, 10, 12, 15, 17, 18 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tolv nya paragrafer, 16 a–16 h, 17 a och 20–22 §§

och närmast före 16 a, 16 c, 16 f, 16 h och 20–22 §§ nya rubriker av följande
lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas två

nya punkter, 6 och 7, av följande lydelse.

5 §

Om inte något annat följer av 18 §, ska ett uppehållstillstånd som bevil-

jas en flykting eller en alternativt skyddsbehövande enligt 5 kap. 1 § utlän-
ningslagen (2005:716), i stället för vad som anges i tredje stycket den para-
grafen, vara tidsbegränsat.

Om utlänningen är flykting ska uppehållstillståndet gälla i tre år, om inte

något annat följer av 16 a § eller tvingande hänsyn till den nationella säkerhe-
ten eller den allmänna ordningen kräver en kortare giltighetstid. Giltighets-
tiden får dock inte vara kortare än ett år. Om ett nytt uppehållstillstånd bevil-
jas ska även det nya tillståndet vara tidsbegränsat, om inte något annat följer
av 17 eller 18 §. Giltighetstiden för det nya tillståndet ska bestämmas i enlig-
het med reglerna i detta stycke.

Om utlänningen är alternativt skyddsbehövande ska uppehållstillståndet

gälla i tretton månader, om inte något annat följer av 16 a §. Om ett nytt uppe-
hållstillstånd beviljas en alternativt skyddsbehövande som har beviljats ett
uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt första stycket ska även det
nya tillståndet vara tidsbegränsat, om inte något annat följer av 17 eller 18 §.
Det nya tillståndet ska gälla i två år, om inte något annat följer av 16 a § eller
tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen
kräver en kortare giltighetstid. Giltighetstiden får dock inte vara kortare än ett
år.

6 §

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlännings-

lagen (2005:716) ska, om den person som utlänningen åberopar anknytning
till är en flykting som har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegrän-

1 Prop. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239.

SFS 2017:352

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

2

SFS 2017:352

sats enligt 5 eller 16 a §, beviljas om flyktingen bedöms ha välgrundade utsik-
ter att beviljas ett permanent uppehållstillstånd. Vid tillämpning av 5 kap.
17 a § andra stycket utlänningslagen får uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 §
första stycket 1 eller 2 b samma lag vägras om någon av makarna eller sam-
borna är under 21 år.

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 a § utlänningslagen ska inte beviljas om

den person som utlänningen åberopar anknytning till är en flykting som har
beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 eller 16 a §.

7 §

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § första stycket 1–4 eller 3 a § utlän-

ningslagen (2005:716) ska inte beviljas om den person som utlänningen åbe-
ropar anknytning till är en alternativt skyddsbehövande som har beviljats ett
uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 eller 16 a §.

Om den som utlänningen åberopar anknytning till fick sin ansökan om up-

pehållstillstånd registrerad hos Migrationsverket med registreringsdatum den
24 november 2015 eller tidigare ska dock uppehållstillstånd beviljas

1. enligt 5 kap. 3 § första stycket 4 utlänningslagen, och
2. i samma utsträckning som uppehållstillstånd ska beviljas enligt 6 §

första stycket för den som åberopar anknytning till en flykting.

8 §

Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt 5 kap. 3 § första stycket 1–4

utlänningslagen (2005:716) på grund av anknytning till en flykting eller en
alternativt skyddsbehövande som har beviljats ett uppehållstillstånd som har
tidsbegränsats enligt 5 eller 16 a § ska, i stället för vad som anges i 5 kap. 3 §
tredje stycket och 8 § utlänningslagen, gälla för samma tid som uppehållstill-
ståndet för den person som det åberopas anknytning till.

10 §

Kraven i 9 § gäller inte om den person som utlänningen åberopar an-

knytning till är ett barn.

Kraven i 9 § gäller inte heller om sökanden är ett barn som har fötts i Sve-

rige och den som barnet åberopar anknytning till är förälder till barnet och
sammanbor med barnet i Sverige.

Om den person som utlänningen åberopar anknytning till har beviljats

uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller förkla-
rats vara flykting eller alternativt skyddsbehövande gäller kraven i 9 § endast
om

1. ansökan om uppehållstillstånd görs senare än tre månader efter att den

person som utlänningen åberopar anknytning till har beviljats uppehållstill-
stånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller förklarats vara
flykting eller alternativt skyddsbehövande,

2. familjeåterförening är möjlig i ett land utanför EU som familjen har en

särskild anknytning till, eller

3. utlänningen och den person som utlänningen åberopar anknytning till

inte har sammanbott utomlands en längre tid och det inte heller på annat sätt
står klart att förhållandet är väl etablerat.

12 §

Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen

(2005:716) ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader, om inte något
annat följer av 16 a eller 18 §. Om ett nytt uppehållstillstånd beviljas ska även
det nya tillståndet vara tidsbegränsat och gälla i två år, om inte något annat
följer av 16 a, 17 eller 18 §.

background image

3

SFS 2017:352

15 §

Ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning enligt 12 kap. 18 §

första stycket utlänningslagen (2005:716) ska vara tidsbegränsat och gälla i
tretton månader, om inte något annat följer av 16 a eller 18 §. Om ett nytt
uppehållstillstånd beviljas ska även det nya tillståndet vara tidsbegränsat och
gälla i tretton månader, om inte något annat följer av 16 a, 17 eller 18 §.

Längre uppehållstillstånd för studier

16 a §

Giltighetstiden för ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning

enligt 5 kap. 1 eller 6 § eller 12 kap. 18 § första stycket utlänningslagen
(2005:716) ska bestämmas i enlighet med tredje stycket om det leder till en
längre giltighetstid än vad som följer av 5, 12 eller 15 § och utlänningen

1. har fyllt 17 men inte 25 år,
2. studerar på ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesär-

skolan eller på heltid på en annan motsvarande utbildning, och

3. inte tidigare har fullföljt en sådan utbildning eller en utländsk motsva-

rande utbildning.

Giltighetstiden ska också bestämmas i enlighet med tredje stycket för ett

uppehållstillstånd som beviljas ett ensamkommande barn enligt 5 kap. 11 §
utlänningslagen för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet, om bar-
net

1. har fyllt 17 år, och
2. studerar på ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesär-

skolan.

Giltighetstiden ska bestämmas till sex månader utöver den tid som återstår

av utbildningen enligt utlänningens individuella studieplan, eller, om utlän-
ningen studerar på folkhögskola, enligt motsvarande planeringsdokument.

Om det finns särskilda skäl får giltighetstiden bestämmas enligt tredje

stycket även om utlänningen studerar på deltid.

16 b §

Giltighetstiden för ett uppehållstillstånd som beviljas ett ensamkom-

mande barn enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716) för att det saknas
ett ordnat mottagande i hemlandet ska vara fyra år, om

1. barnets första ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos Migra-

tionsverket med registreringsdatum den 24 november 2015 eller tidigare,

2. barnet har fyllt 17 år, och
3. barnet studerar i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan.

Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

16 c §

En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegrän-

sats enligt 5, 12 eller 15 §, och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd, ska be-
viljas ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om han eller hon

1. har fyllt 18 men inte 25 år,
2. studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, och
3. inte tidigare har fullföljt en gymnasieutbildning eller en utländsk mot-

svarande utbildning.

Detsamma ska gälla för en utlänning som har haft, eller annars skulle bevil-

jas, ett uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716) för att
det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet. Den nedre åldersgränsen ska
dock i detta fall vara 17 år.

background image

4

SFS 2017:352

Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader.
Uppehållstillstånd enligt denna paragraf kan endast beviljas en gång.

16 d §

En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegrän-

sats enligt 5, 12 eller 15 § och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd, eller
som har haft ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt 16 c eller 16 g §,
ska beviljas ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om han eller
hon har fyllt 18 men inte 25 år och uppfyller villkoren i 16 a § första stycket 2
och 3.

Detsamma ska gälla för en utlänning som uppfyller villkoren i 16 a § första

stycket och som har haft ett uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlännings-
lagen (2005:716) för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet och
som inte kan få ett nytt sådant tillstånd.

Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i sex månader utöver

den tid som återstår av utbildningen enligt utlänningens individuella studie-
plan, eller, om utlänningen studerar på folkhögskola, enligt motsvarande pla-
neringsdokument.

Om det finns särskilda skäl får uppehållstillstånd beviljas även om utlän-

ningen studerar på deltid.

16 e §

En utlänning som på grund av att det saknas ett ordnat mottagande i

hemlandet har fått, eller annars skulle få, ett beslut om av- eller utvisning med
uppskjuten verkställighet eller som av samma skäl har haft ett uppehållstill-
stånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716), och som inte kan få ett
nytt sådant tillstånd, ska beviljas ett uppehållstillstånd för studier på gymna-
sial nivå om

1. utlänningens första ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos

Migrationsverket med registreringsdatum den 24 november 2015 eller tidi-
gare,

2. utlänningen befinner sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd för

studier på gymnasial nivå görs, och

3. utlänningen studerar i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller på

heltid på en annan motsvarande utbildning.

Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i fyra år.
Om det finns särskilda skäl får uppehållstillstånd beviljas även om utlän-

ningen studerar på deltid.

Ett beslut om av- eller utvisning får inte verkställas innan frågan om uppe-

hållstillstånd har avgjorts genom ett beslut som har fått laga kraft.

Uppehållstillstånd för fortsatta studier

16 f §

En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegrän-

sats enligt 16 a § och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd, eller som har
haft ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt 16 d §, ska beviljas ett
uppehållstillstånd för fortsatta studier om han eller hon inte har fyllt 25 år,
uppfyller förutsättningarna i 16 a § första stycket 2 och 3, och aktivt har delta-
git i utbildningen.

Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i sex månader utöver

den tid som återstår av utbildningen enligt utlänningens individuella studie-
plan, eller, om utlänningen studerar på folkhögskola, enligt motsvarande pla-
neringsdokument, dock längst tretton månader i taget.

background image

5

SFS 2017:352

Om det finns särskilda skäl får uppehållstillstånd beviljas även om utlän-

ningen studerar på deltid.

16 g §

En utlänning som vid första prövningen av hans eller hennes asyl-

ansökan beviljades ett uppehållstillstånd enligt 16 c § andra stycket och som
inte har påbörjat studier på ett nationellt program i gymnasieskolan eller i
gymnasiesärskolan eller på heltid på en annan motsvarande utbildning när
uppehållstillståndet löper ut, ska beviljas ett uppehållstillstånd för fortsatta
studier om han eller hon

1. inte har fyllt 25 år, och
2. studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan.
Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader.
Uppehållstillstånd enligt denna paragraf kan endast beviljas en gång.

Uppehållstillstånd efter fullföljd utbildning

16 h §

En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegrän-

sats enligt 16 a § och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd, eller som har
haft ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt 16 d eller 16 f §, ska om ut-
bildningen fullföljts beviljas ett uppehållstillstånd efter fullföljd utbildning.

Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i sex månader efter

den dag examensbeviset eller motsvarande är utfärdat.

17 §

En arbetsgivare som anställer en utlänning som har beviljats ett uppe-

hållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5, 12, 15, 16 a eller 16 b §, eller en
utlänning som har beviljats ett uppehållstillstånd enligt någon av 16 c–
16 h §§, ska senast månaden efter den kalendermånad då anställningen påbör-
jades underrätta Skatteverket om anställningen.

En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats en-

ligt 5, 12, 15, 16 a eller 16 b § eller ett uppehållstillstånd som har beviljats en-
ligt någon av 16 c–16 h §§ ska, såvida inte något annat följer av 17 a §, när
tiden för det tillståndet har löpt ut, beviljas ett permanent uppehållstillstånd,
om han eller hon har en anställning som har anmälts enligt första stycket och
som gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig och lönen, försäk-
ringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som
följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Det-
samma ska gälla för en utlänning som kan försörja sig genom inkomster från
näringsverksamhet.

Uppehållstillstånd enligt andra stycket får beviljas en utlänning som inte

har fyllt 25 år endast om han eller hon har fullföljt gymnasieutbildning eller
motsvarande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om försörjnings-
förmåga och om underrättelse till Skatteverket.

17 a §

Uppehållstillstånd får vägras i fall som avses i 16 a–17 §§ om utlän-

ningen

1. utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet, eller
2. har gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med an-

nan misskötsamhet.

background image

6

SFS 2017:352

18 §

Ett utländskt barn som ska beviljas ett uppehållstillstånd som ska tids-

begränsas enligt 5, 12, 15, eller 16 a § får ges ett permanent uppehållstillstånd
om det vid en samlad bedömning av barnets situation finns sådana synnerli-
gen ömmande omständigheter relaterat till ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd
hos barnet att det absolut krävs att han eller hon beviljas ett permanent uppe-
hållstillstånd.

19 §

Det som föreskrivs i 5 kap. 18 § första stycket utlänningslagen

(2005:716) gäller inte för en utlänning som ansöker om förlängning av ett
uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 8 eller 14 §, som ansöker om
tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt någon av 16 c–16 h §§ eller som ansö-
ker om permanent uppehållstillstånd enligt 17 §.

Skyldighet att redovisa studieaktivitet

20 §

En utlänning som har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbe-

gränsats enligt 16 a eller 16 b §, eller som har beviljats ett uppehållstillstånd
enligt 16 d eller 16 e §, ska varje år redovisa för Migrationsverket att han eller
hon aktivt deltar i utbildningen.

Omprövning av giltighetstiden för och återkallelse av uppehållstillstånd

21 §

Om ett uppehållstillstånd har tidsbegränsats enligt 16 a § får giltighets-

tiden för tillståndet omprövas om förutsättningarna för ett längre uppehålls-
tillstånd för studier inte längre är uppfyllda eller om utlänningen trots påmin-
nelse inte uppfyller sin skyldighet att redovisa studieaktivitet eller inte aktivt
deltar i utbildningen.

Ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 16 b § eller som har be-

viljats enligt någon av 16 c–16 g §§ får återkallas om förutsättningarna för
uppehållstillståndet inte längre är uppfyllda, om utlänningen trots påminnelse
inte uppfyller sin skyldighet att redovisa studieaktivitet eller om utlänningen
inte aktivt deltar i utbildningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vad som av-
ses med att aktivt delta i en utbildning.

Överklagande

22 §

Migrationsverkets beslut enligt denna lag får överklagas till en migra-

tionsdomstol i samma utsträckning som ett beslut får överklagas enligt
14 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716).

6. Trots punkt 2 ska 16 b, 16 e, 17, 17 a och 19–22 §§ tillämpas i ärenden

där ett barns ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos Migrations-
verket med registreringsdatum den 24 november 2015 eller tidigare.

7. Trots punkt 5 gäller lagen fortfarande för överklagande av beslut som

har fattats enligt någon av 16 c–17 a §§ eller 21 § denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

background image

7

SFS 2017:352

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017