SFS 2017:353 Lag om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå

170353.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial
nivå;

utfärdad den 4 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

1 §

En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd enligt 16 c eller 16 g §

lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehålls-
tillstånd i Sverige, eller ett uppehållstillstånd enligt 3 §, ska beviljas ett uppe-
hållstillstånd för studier på gymnasial nivå om han eller hon

1. inte har fyllt 25 år,
2. studerar på ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesär-

skolan eller på heltid på en annan motsvarande utbildning, och

3. inte tidigare har fullföljt en sådan utbildning eller en utländsk motsva-

rande utbildning.

Ett sådant uppehållstillstånd ska också beviljas en utlänning som har haft

ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5, 12 eller 15 § lagen om
tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, och
som inte kan få ett nytt sådant tillstånd, om utlänningen

1. har fyllt 18 år,
2. under den lagens giltighetstid har studerat på ett introduktionsprogram i

gymnasieskolan, och

3. uppfyller villkoren i första stycket.
Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i sex månader utöver

den tid som återstår av utbildningen enligt utlänningens individuella studie-
plan, eller, om utlänningen studerar på folkhögskola, enligt motsvarande pla-
neringsdokument, dock längst till den dag lagen upphör att gälla.

Om det finns särskilda skäl får uppehållstillstånd beviljas även om utlän-

ningen studerar på deltid.

Uppehållstillstånd för fortsatta studier

2 §

En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats

enligt 16 a § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att
få uppehållstillstånd i Sverige, och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd,
eller som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 16 b §

1 Prop. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239.

SFS 2017:353

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

2

SFS 2017:353

den lagen eller ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt 16 d eller 16 e §
den lagen, eller enligt 1 §, ska beviljas ett uppehållstillstånd för fortsatta stu-
dier om han eller hon

1. inte har fyllt 25 år,
2. studerar på ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesär-

skolan eller på heltid på en annan motsvarande utbildning, och

3. aktivt har deltagit i utbildningen.
Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i sex månader utöver

den tid som återstår av utbildningen enligt utlänningens individuella studie-
plan, eller, om utlänningen studerar på folkhögskola, enligt motsvarande pla-
neringsdokument, dock längst tretton månader i taget.

Om det finns särskilda skäl får uppehållstillstånd beviljas även om utlän-

ningen studerar på deltid.

3 §

En utlänning som vid första prövningen av hans eller hennes asyl-

ansökan beviljades ett uppehållstillstånd enligt 16 c § andra stycket lagen
(2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstill-
stånd i Sverige, och som inte har påbörjat studier på ett nationellt program i
gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller på heltid på en annan motsva-
rande utbildning när uppehållstillståndet löper ut, ska beviljas ett uppehålls-
tillstånd för fortsatta studier om han eller hon

1. inte har fyllt 25 år, och
2. studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan.
Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader.
Uppehållstillstånd enligt denna paragraf kan endast beviljas en gång.

Uppehållstillstånd efter fullföljd utbildning

4 §

En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats

enligt 16 a § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att
få uppehållstillstånd i Sverige, och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd,
eller som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 16 b §
den lagen eller ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt någon av 16 d–
16 f §§ den lagen eller enligt 1 eller 2 § ska, om utbildningen fullföljts, bevil-
jas ett uppehållstillstånd efter fullföljd utbildning.

Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i sex månader efter

den dag examensbeviset eller motsvarande är utfärdat.

Permanent uppehållstillstånd

5 §

En arbetsgivare som anställer en utlänning som har beviljats ett uppe-

hållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 16 a eller 16 b § lagen (2016:752)
om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige,
eller som har beviljats ett uppehållstillstånd enligt någon av 16 c–16 h §§ den
lagen eller enligt någon av 1–4 §§, ska senast månaden efter den kalender-
månad då anställningen påbörjades underrätta Skatteverket om anställningen.
Detsamma ska gälla för en arbetsgivare som anställer en utlänning som har
beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5, 12 eller 15 §
lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i
Sverige, om utlänningen under den lagens giltighetstid har studerat på ett in-
troduktionsprogram.

background image

3

SFS 2017:353

En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats en-

ligt 16 a eller 16 b § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige, eller som har haft ett uppehållstillstånd som har
tidsbegränsats enligt 5, 12 eller 15 § den lagen och under den lagens giltig-
hetstid har studerat på ett introduktionsprogram, eller en utlänning som har
haft ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt någon av 16 c–16 h §§ den
lagen eller enligt någon av 1–4 §§ ska, såvida inte något annat följer av 6 §,
när tiden för det tillståndet har löpt ut, beviljas ett permanent uppehållstill-
stånd om han eller hon har en anställning som har anmälts enligt första
stycket och som gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig och
lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de
villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller bran-
schen. Detsamma ska gälla för en utlänning som kan försörja sig genom in-
komster från näringsverksamhet.

Uppehållstillstånd enligt andra stycket får beviljas en utlänning som inte

har fyllt 25 år endast om han eller hon har fullföljt gymnasieutbildning eller
motsvarande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om försörjnings-
förmåga och om underrättelse till Skatteverket.

6 §

Uppehållstillstånd får vägras i fall som avses i 1–5 §§ om utlänningen

1. utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet, eller
2. har gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med

annan misskötsamhet.

När ansökan om uppehållstillstånd ska vara gjord

7 §

Det som föreskrivs i 5 kap. 18 § första stycket utlänningslagen

(2005:716) gäller inte för en utlänning som ansöker om tidsbegränsat uppe-
hållstillstånd enligt någon av 1–4 §§ eller som ansöker om permanent uppe-
hållstillstånd enligt 5 §.

Skyldighet att redovisa studieaktivitet

8 §

En utlänning som har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegrän-

sats enligt 16 a eller 16 b § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, eller som har beviljats ett uppe-
hållstillstånd enligt 16 d eller 16 e § den lagen, eller enligt 1 §, ska varje år
redovisa för Migrationsverket att han eller hon aktivt deltar i utbildningen.

Omprövning av giltighetstiden för och återkallelse av
uppehållstillstånd

9 §

Om ett uppehållstillstånd har tidsbegränsats enligt 16 a § lagen

(2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstill-
stånd i Sverige, får giltighetstiden för tillståndet omprövas om förutsättning-
arna för ett längre uppehållstillstånd för studier inte längre är uppfyllda eller
om utlänningen trots påminnelse inte uppfyller sin skyldighet att redovisa
studieaktivitet eller inte aktivt deltar i utbildningen.

background image

4

SFS 2017:353

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 16 b § lagen om tillfäl-

liga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, eller som
har beviljats enligt någon av 16 c–16 g §§ den lagen eller enligt någon av 1–
3 §§, får återkallas om förutsättningarna för uppehållstillståndet inte längre är
uppfyllda, om utlänningen trots påminnelse inte uppfyller sin skyldighet att
redovisa studieaktivitet eller om utlänningen inte aktivt deltar i utbildningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vad som av-
ses med att aktivt delta i en utbildning.

Överklagande

10 §

Migrationsverkets beslut enligt denna lag får överklagas till en migra-

tionsdomstol i samma utsträckning som ett beslut får överklagas enligt
14 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716).

1. Denna lag träder i kraft den 20 juli 2019.
2. Lagen upphör att gälla den 20 januari 2023.
3. Trots punkt 2 gäller 5 och 6 §§ fortfarande för en ansökan som har re-

gistrerats hos Migrationsverket före den 20 januari 2023 om utlänningen har
beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 16 a eller 16 b §
lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehålls-
tillstånd i Sverige, eller om utlänningen har beviljats ett uppehållstillstånd en-
ligt någon av 16 d–16 f §§ eller 16 h § den lagen, eller enligt 1, 2 eller 4 §,
och senast vid den tidpunkten fullföljt sin utbildning.

4. Trots punkt 2 gäller lagen fortfarande för överklagande av beslut som

har fattats enligt denna lag.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVÉN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)