SFS 2017:355 Lag om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå

170355.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:353) om
uppehållstillstånd för studerande på gymnasial
nivå;

utfärdad den 4 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2017:353) om uppehålls-

tillstånd för studerande på gymnasial nivå ska upphöra att gälla den 20 juli
2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239.

SFS 2017:355

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017