SFS 2017:356 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

170356.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 4 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

att 5 kap. 3 a, 8, 11, 16, 17 a och 18 §§ ska ha följande lydelse.

5 kap.

3 a §

2

Uppehållstillstånd får, om inte annat anges i 17 § andra stycket, ges

till

1. en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett sam-

boförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehålls-
tillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och
inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges,

2. en utlänning som på något annat sätt än som avses i 3 § eller i denna

paragraf är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppe-
hållstillstånd för bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i samma
hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mel-
lan släktingarna som fanns redan i hemlandet,

3. en utlänning som är förälder till och vårdnadshavare för samt samman-

bor med ett barn som är bosatt i Sverige,

4. en utlänning som ska utöva umgänge, som inte är av begränsad omfatt-

ning, med ett barn som är bosatt i Sverige, och

5. en utlänning som har svenskt ursprung eller som under lång tid har vis-

tats i Sverige med uppehållstillstånd.

Om en utlänning har getts uppehållstillstånd enligt första stycket 1 ska

uppehållstillstånd för samma tid också ges till utlänningens ogifta barn.

När det finns synnerliga skäl får uppehållstillstånd också i andra fall än

som avses i första och andra styckena beviljas en utlänning som

1. är adopterad i Sverige i vuxen ålder,
2. är anhörig till en utlänning som är flykting eller annan skyddsbehö-

vande, eller

3. på annat sätt har särskild anknytning till Sverige.
Av 6 § andra stycket och 7 § första stycket lagen (2016:752) om tillfälliga

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige framgår att
första–tredje styckena inte gäller under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019,
om utlänningen åberopar anknytning till en flykting eller en alternativt

1 Prop. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239.

2 Senaste lydelse 2016:753.

SFS 2017:356

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

2

SFS 2017:356

skyddsbehövande som har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegrän-
sats enligt 5 eller 16 a § den lagen.

8 §

3

Ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning enligt 3 § första stycket

1 eller 3 a § första stycket 1 ska vara tidsbegränsat vid första beslutstillfället,
såvida inte

1. utlänningen sammanbott utomlands med sin make eller sambo under en

längre tid, eller

2. det på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat.
Av 8 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige framgår att första stycket inte gäller under perio-
den 20 juli 2016–19 juli 2019 när ett uppehållstillstånd beviljas på grund av
anknytning till en flykting eller en alternativt skyddsbehövande som har ett
uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 eller 16 a § den lagen.

11 §

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas om det finns ett hinder,

som inte är bestående, mot att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut verkställs.

I 16 a och 16 b §§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjlig-

heten att få uppehållstillstånd i Sverige finns bestämmelser om uppehållstill-
ståndets längd som gäller under perioden 1 juni 2017–19 juli 2019 för barn
som beviljas uppehållstillstånd för att det saknas ett ordnat mottagande i hem-
landet.

16 §

4

En utlänning som med stöd av 8 § har beviljats ett tidsbegränsat uppe-

hållstillstånd på grund av familjeanknytning får beviljas ett nytt tidsbegränsat
eller permanent uppehållstillstånd på den grunden endast om förhållandet be-
står.

En utlänning som har familjeanknytning enligt 3 § första stycket 1 eller 2 b

eller 3 a § första stycket 1 eller andra stycket och som har haft tidsbegränsat
uppehållstillstånd i två år får ges ett permanent uppehållstillstånd. Om det
finns särskilda skäl, får permanent uppehållstillstånd ges före tvåårsperiodens
slut.

Har ett förhållande upphört får uppehållstillstånd ändå ges, om
1. utlänningen har särskild anknytning till Sverige,
2. förhållandet har upphört främst på grund av att i förhållandet utlän-

ningen, eller utlänningens barn, utsatts för våld eller för annan allvarlig
kränkning av sin frihet eller frid, eller

3. andra starka skäl talar för att utlänningen ska ges fortsatt uppehållstill-

stånd.

Av 8 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige framgår att första–tredje styckena inte gäller
under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019 när ett uppehållstillstånd beviljas på
grund av anknytning till en flykting eller en alternativt skyddsbehövande som
har ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 eller 16 a § den
lagen.

3 Senaste lydelse 2016:753.

4 Senaste lydelse 2016:753.

background image

3

SFS 2017:356

17 a §

5

Uppehållstillstånd får vägras i sådana fall som avses i 3 §, om

1. oriktiga uppgifter medvetet lämnats eller omständigheter medvetet för-

tigits som är av betydelse för att få uppehållstillståndet,

2. en utlänning adopterats eller ett äktenskap ingåtts eller ett samboförhål-

lande inletts uteslutande i syfte att ge utlänningen rätt till uppehållstillstånd,
eller

3. utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet.
Uppehållstillstånd får vägras även i sådana fall som avses i 3 § första

stycket 1 eller 2 b, om

1. makarna eller samborna inte lever tillsammans eller inte har sådan av-

sikt,

2. den person till vilken anknytning åberopas eller utlänningen som sökt

uppehållstillstånd är gift eller sambo med någon annan, eller

3. någon av makarna eller samborna är under 18 år.
Vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör vägras ska hänsyn tas till

utlänningens övriga levnadsomständigheter och familjeförhållanden.

Under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019 gäller den avvikelse från andra

stycket 3 som följer av 6 § första stycket lagen (2016:752) om tillfälliga be-
gränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, om utlänningen
åberopar anknytning till en flykting eller en alternativt skyddsbehövande som
har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 eller 16 a §
den lagen.

18 §

6

En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om

och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppe-
hållstillstånd får inte bifallas efter inresan.

Första stycket gäller dock inte om
1. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här som flykting eller annan

skyddsbehövande enligt 1 § eller kan beviljas uppehållstillstånd här med stöd
av 21 kap. 2, 3 eller 4 §,

2. utlänningen med stöd av 6 § bör beviljas uppehållstillstånd här,
3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som beviljats en utlänning med familjeanknytning med
stöd av 3 § första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra
stycket,

4. utlänningen kan beviljas eller har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd här

med stöd av 15 §,

5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1–4, 3 a § första stycket 1–4 eller

andra stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och
det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in
ansökan där,

6. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd med stöd av 3 § första stycket

5,

7. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som med stöd av 10 § har beviljats en utlänning i fall som
avses i 6 kap. 2 § första stycket,

8. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd enligt 15 a eller 15 d §,

5 Senaste lydelse 2016:753.

6 Senaste lydelse 2016:753.

background image

4

SFS 2017:356

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

9. utlänningen med stöd av 10 § har beviljats ett tidsbegränsat uppehålls-

tillstånd för studier och antingen slutfört studier som motsvarar 30 högskole-
poäng eller fullföljt en termin vid forskarutbildning,

10. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd enligt 2 a eller 2 d §, eller
11. det annars finns synnerliga skäl.
Första stycket gäller inte heller om utlänningen har beviljats en visering för

att besöka en arbetsgivare i Sverige eller är undantagen från kravet på vise-
ring om han eller hon ansöker om ett uppehållstillstånd för arbete inom ett
slag av arbete där det råder stor efterfrågan på arbetskraft. En ytterligare för-
utsättning är att arbetsgivaren skulle förorsakas olägenheter om utlänningen
måste resa till ett annat land för att ge in ansökan där eller att det annars finns
särskilda skäl.

Vid skälighetsbedömningen enligt andra stycket 5 ska konsekvenserna för

ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att
uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i Sve-
rige.

I fråga om uppehållstillstånd för en utlänning som ska avvisas eller utvisas

enligt ett beslut som har fått laga kraft gäller föreskrifterna i 15 a och 20 §§
samt 12 kap. 16 b, 16 c och 18–20 §§.

I 7 § lagen (2017:000) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial

nivå föreskrivs ytterligare undantag från första stycket under perioden 20 juli
2019–19 januari 2023.

Denna lag träder i kraft den 20 juli 2019 i fråga om 5 kap. 18 § och i övrigt

den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)