SFS 2017:357 Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

170357.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare;

utfärdad den 4 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2010:197) om etable-

ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

2 §

2

Lagen gäller en nyanländ som har fyllt 20 men inte 65 år och som har

beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om
uppehållstillståndet har beviljats enligt

1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),
2. 12 kap. 18 § utlänningslagen,
3. 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
4. 16 d, 16 f eller 16 h § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av

möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239.

2 Senaste lydelse 2012:1000.

SFS 2017:357

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017