SFS 2017:360 Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

170360.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 11 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2001:559) om vägtrafik-

definitioner ska ha följande lydelse.

2 §

2

1 Prop. 2016/17:112, bet. 2016/17:TU14, rskr. 2016/17:238.

2 Senaste lydelse 2015:793.

Beteckning

Betydelse

Buss

En bil som är inrättad huvudsakligen
för personbefordran och är försedd
med fler än åtta sittplatser utöver förar-
platsen. Bussar delas in i lätta och
tunga bussar.

Bärighetsklass

Indelning av vägar efter tillåtet axel-,
boggi- och trippelaxeltryck samt tillå-
ten bruttovikt. Bärighetsklasserna är
bärighetsklass 1 (BK1), bärighets-
klass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3)
och bärighetsklass 4 (BK4).

Cykel

1. Ett fordon som är avsett att drivas
med tramp- eller vevanordning och
inte är ett lekfordon.
2. Ett eldrivet fordon med en tramp-
eller vevanordning om elmotorn
a. endast förstärker kraften från tramp-
eller vevanordningen,
b. inte ger något krafttillskott vid has-
tigheter över 25 kilometer i timmen,
och
c. har en kontinuerlig märkeffekt som
inte överstiger 250 watt.

SFS 2017:360

Utkom från trycket
den 23 maj 2017

background image

2

SFS 2017:360

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

3. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller
vevanordning som är avsett för
användning av personer med fysisk
funktionsnedsättning, och är
a. inrättat huvudsakligen för befordran
av en person,
b. inrättat för att föras av den åkande,
och
c. konstruerat för en hastighet av högst
20 kilometer i timmen.
4. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller
vevanordning som uppfyller villkoren i
3 a–c och som antingen
a. har en elmotor vars kontinuerliga
märkeffekt inte överstiger 250 watt,
eller
b. är självbalanserande.