SFS 2017:361 Lag om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

170361.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:13) om vissa
anställningsfrämjande åtgärder;

utfärdad den 11 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 § lagen (1974:13) om vissa an-

ställningsfrämjande åtgärder ska ha följande lydelse.

25 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om undantag från 1–12 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:120, bet. 2016/17:AU11, rskr. 2016/17:241.

2 Senaste lydelse 2007:401.

SFS 2017:361

Utkom från trycket
den 23 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017