SFS 2017:362 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

170362.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet;

utfärdad den 11 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 4 § lagen (1976:580) om medbe-

stämmande i arbetslivet ska ha följande lydelse.

4 §

3

Ett avtal är ogiltigt i den mån det innebär att rättighet eller skyldighet

enligt denna lag upphävs eller inskränks.

Genom ett kollektivavtal får det dock göras avvikelser från 11, 12, 14 och

19 §§, 20 § första stycket, 21, 22 och 28 §§, 29 § tredje meningen, 33–40 §§,
43 § andra stycket samt 64 och 65 §§. Kollektivavtalet får inte innebära att
mindre förmånliga regler ska tillämpas för arbetstagarsidan än som följer av
rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar, eller av rådets direktiv
2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lag-
stiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag,
verksamheter eller delar av företag eller verksamheter, båda i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794.

I ett kollektivavtal får det också föreskrivas längre gående fredsplikt än

som anges i 41, 41 a, 41 b och 44 §§ eller ett längre gående skadeståndsansvar
än som följer av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:120, bet. 2016/17:AU11, rskr. 2016/17:241.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015
om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG och
2002/14/EG samt rådets direktiv 98/59/EG och 2001/23/EG, vad gäller sjöfolk, i den
ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2005:392.

SFS 2017:362

Utkom från trycket
den 23 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017