SFS 2017:365 Lag om ändring i lagen (2011:427) om europeiska företagsråd

170365.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:427) om europeiska
företagsråd;

utfärdad den 11 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2011:427) om euro-

peiska företagsråd

dels att 5, 12 och 47 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 27 a §, av följande lydelse.

5 §

Denna lag gäller när gemenskapsföretaget eller det kontrollerande före-

taget i en företagsgrupp har sitt säte i Sverige.

Om gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-

grupp inte har sitt säte i någon EES-stat, gäller lagen när

1. gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget har utsett en filial

eller ett företag i Sverige att svara för de förpliktelser som följer av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrät-
tande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag
och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med
arbetstagare, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2015/1794, eller

2. det inte har utsetts någon verksamhet eller något företag i någon EES-

stat att svara för förpliktelserna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/38/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2015/1794, och den filial eller det kontrollerade företag som har flest arbets-
tagare inom EES finns i Sverige.

Bestämmelserna i 18 § om informationsskyldighet för filialer och kontrol-

lerade företag i Sverige, i 24, 25 och 38–40 §§ om hur arbetstagarrepresentan-
ter från Sverige ska utses och i 56 § om skydd för arbetstagarrepresentanter
gäller oavsett var gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en
företagsgrupp har sitt säte.

12 §

Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central

arbetstagarorganisation får det göras avvikelser från denna lag.

Avvikelser får dock inte göras om avtalet innebär att mindre förmånliga

regler ska tillämpas för arbetstagarsidan än som följer av Europaparlamentets

1 Prop. 2016/17:120, bet. 2016/17:AU11: rskr. 2016/17:241.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015
om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG och
2002/14/EG samt rådets direktiv 98/59/EG och 2001/23/EG, vad gäller sjöfolk, i den
ursprungliga lydelsen.

SFS 2017:365

Utkom från trycket
den 23 maj 2017

background image

2

SFS 2017:365

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

och rådets direktiv 2009/38/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2015/1794.

27 a §

Möten ska om möjligt planeras så att ledamöter som har befattning

ombord på fartyg, eller suppleanter för dessa, kan delta på plats. Om närvaro
på plats inte är möjlig ska det övervägas om det går att genomföra mötet med
hjälp av teknik för deltagande på distans.

47 §

Det europeiska företagsrådet har rätt till minst ett möte om året med

gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företagsgrupp och
till att då få information och samråda om utvecklingen i gemenskapsföreta-
gets eller företagsgruppens affärsverksamhet och om dess framtidsutsikter.

Inför mötet ska gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget ge

företagsrådet en skriftlig rapport om det som mötet ska handla om.

Möten ska om möjligt planeras så att ledamöter som har befattning ombord

på fartyg, eller suppleanter för dessa, kan delta på plats. Om närvaro på plats
inte är möjlig ska det övervägas om det går att genomföra mötet med hjälp av
teknik för deltagande på distans.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)