SFS 2017:366 Förordning om ändring i förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer

170366.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:579) om stöd för
att främja hållbara stadsmiljöer;

utfärdad den 11 maj 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2015:579) om stöd för att

främja hållbara stadsmiljöer ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande ly-
delse.

10 a §

Trafikverket får inte betala ut ett stöd till ett företag som är föremål

för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som
förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Denna förordning träder i kraft den 20 juni 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2017:366

Utkom från trycket
den 23 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017