SFS 2017:367 Förordning om ändring i förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

170367.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:831) om
myndigheters rätt till kompensation för ingående
mervärdesskatt;

utfärdad den 11 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2002:831) om myndigheters

rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt ska ha följande lydelse.

4 §

En myndighet som omfattas av denna förordning har rätt till kompensa-

tion för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen
(1994:200), som hänför sig till verksamheten.

Myndigheten har dock inte rätt till kompensation om den ingående skatten

hänför sig till utgifter för representation eller liknande ändamål. Myndigheten
har inte heller rätt till kompensation om den ingående skatten omfattas av be-
gränsningar i avdragsrätten enligt 8 kap. 9 § första stycket 1, 3 eller 4 eller 10,
15 eller 16 § mervärdesskattelagen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utgifter för representation eller

liknande ändamål som har uppstått före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS 2017:367

Utkom från trycket
den 23 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017