SFS 2017:368 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

170368.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 11 maj 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen

dels att 2 a kap. 8 a, 8 b, 9 a och 11 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 2 a kap. 3 a, 5 a och 7 a §§.

2 a kap.

3 a §

Trots 3 § andra stycket 3 är det under 2017 förbjudet att fiska med för-

ankrade nät i sjön Kilpisjärvi närmare Könkämäälvens utlopp än linjen från
spetsen på udden Siikaniemi på den finska sidan rakt norrut till den svenska
stranden, samt närmare västra delen av Koltalahti än den nord-sydliga linjen
som går i mitten av ön Saivonsaari (Sáivvasuolu) och närmare Siilaskoskis
inlopp än linjen från spetsen på udden Maanitenlahti direkt västerut till mot-
satta stranden.

5 a §

Trots 5 § tredje stycket får ett förankrat nät vara högst 240 meter långt

vid fiske under 2017 i sjön Kilpisjärvi.

Fiske under 2017 i älvområdet med handredskap utrustat med sänke, tafs

och drag (spinnfluga) är endast tillåtet med enkelkrok med en största öppning
på 12 millimeter.

7 a §

Trots 7 § första stycket 3 ska förankrade nät ha en maskstorlek om

minst 70 millimeter och högst 100 millimeter vid fiske under 2017 i sjön Kil-
pisjärvi och i Könkämäälven norr om mynningen till Läteseno.

8 a §

1

Trots 8 § andra stycket gäller följande under 2017.

1. Fiske efter lake med krok, lakryssja och lakmjärde samt pilkfiske från

isen i älvområdet är tillåtet från och med den 15 september till och med den
15 december.

2. Fiske efter andra arter än lax, öring och röding med förankrade nät i sjön

Kilpisjärvi och i Könkämäälvens (älvområdet norr om mynningen till Läte-
seno) lugnvatten, sel och sjöar är tillåtet från och med den 15 september till
och med den 30 september. Förankrade nät får inte sättas närmare än

1 Senaste lydelse 2016:826.

SFS 2017:368

Utkom från trycket
den 23 maj 2017

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 11 maj 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen

dels att 2 a kap. 8 a, 8 b, 9 a och 11 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 2 a kap. 3 a, 5 a och 7 a §§.

2 a kap.

3 a §

Trots 3 § andra stycket 3 är det under 2017 förbjudet att fiska med för-

ankrade nät i sjön Kilpisjärvi närmare Könkämäälvens utlopp än linjen från
spetsen på udden Siikaniemi på den finska sidan rakt norrut till den svenska
stranden, samt närmare västra delen av Koltalahti än den nord-sydliga linjen
som går i mitten av ön Saivonsaari (Sáivvasuolu) och närmare Siilaskoskis
inlopp än linjen från spetsen på udden Maanitenlahti direkt västerut till mot-
satta stranden.

5 a §

Trots 5 § tredje stycket får ett förankrat nät vara högst 240 meter långt

vid fiske under 2017 i sjön Kilpisjärvi.

Fiske under 2017 i älvområdet med handredskap utrustat med sänke, tafs

och drag (spinnfluga) är endast tillåtet med enkelkrok med en största öppning
på 12 millimeter.

7 a §

Trots 7 § första stycket 3 ska förankrade nät ha en maskstorlek om

minst 70 millimeter och högst 100 millimeter vid fiske under 2017 i sjön Kil-
pisjärvi och i Könkämäälven norr om mynningen till Läteseno.

8 a §

1

Trots 8 § andra stycket gäller följande under 2017.

1. Fiske efter lake med krok, lakryssja och lakmjärde samt pilkfiske från

isen i älvområdet är tillåtet från och med den 15 september till och med den
15 december.

2. Fiske efter andra arter än lax, öring och röding med förankrade nät i sjön

Kilpisjärvi och i Könkämäälvens (älvområdet norr om mynningen till Läte-
seno) lugnvatten, sel och sjöar är tillåtet från och med den 15 september till
och med den 30 september. Förankrade nät får inte sättas närmare än

1 Senaste lydelse 2016:826.

SFS 2017:368

Utkom från trycket
den 23 maj 2017

background image

2

SFS 2017:368

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

200 meter från forsområden i Könkämäälven (älvområdet norr om myn-
ningen till Läteseno upp till utloppet från Kilpisjärvi).

3. Fiske i sjön Kilpisjärvi är förbjudet från och med den 1 oktober till och

med den 15 november.

Trots 8 § fjärde stycket 1 är fiske under 2017 med håv efter lax i älvområ-

det tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 från och med den 8 juni till och med
den 30 juni.

Trots 8 § fjärde stycket 2 och femte stycket 2 får vid fiske under 2017 med

flytnät efter lax, öring och andra arter i älvområdet på fångstplatser enligt
bilaga 4 samtidigt högst ett flytnät per båtlag användas eller förvaras ombord.

Trots 8 § femte stycket 1 är fiske under 2017 med håv efter andra arter än

lax och öring i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 endast från
och med den 8 juni till och med den 14 september.

Trots 8 § femte stycket 2 är fiske under 2017 med flytnät och kullenät efter

andra arter än lax och öring i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt
bilaga 4 endast från och med den 1 augusti till och med den 14 september.

I fråga om fiske med fasta redskap efter lax och öring i havsområdet gäller

under 2017 8 § sjätte stycket andra och tredje meningarna.

8 b §

2

All öring som fångas i älvområdet och i havsområdet nedströms

utloppet ur sjön Kilpisjärvi under 2017 ska omedelbart återutsättas, levande
eller död.

9 a §

3

Trots 9 § femte stycket gäller följande under 2017.

Vid vittjning av fasta redskap enligt 9 § fjärde stycket ska fiskhuset, efter

det att all fångad lax och öring varsamt släppts fri, lyftas upp ur vattnet så att
hela fiskhusets fångst entydigt kan verifieras av en närvarande övervakare.

Fasta redskap ska tömmas på lax och öring den 17 juni mellan kl. 8.00 och

kl. 11.30.

11 a §

4 Trots 11 § andra stycket är det under 2017 tillåtet att använda motor

vid fiske med drag från båt i sjön Kilpisjärvi.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2014:372.

3 Senaste lydelse 2016:388.

4 Senaste lydelse 2016:388.

background image

2

SFS 2017:368

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

200 meter från forsområden i Könkämäälven (älvområdet norr om myn-
ningen till Läteseno upp till utloppet från Kilpisjärvi).

3. Fiske i sjön Kilpisjärvi är förbjudet från och med den 1 oktober till och

med den 15 november.

Trots 8 § fjärde stycket 1 är fiske under 2017 med håv efter lax i älvområ-

det tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 från och med den 8 juni till och med
den 30 juni.

Trots 8 § fjärde stycket 2 och femte stycket 2 får vid fiske under 2017 med

flytnät efter lax, öring och andra arter i älvområdet på fångstplatser enligt
bilaga 4 samtidigt högst ett flytnät per båtlag användas eller förvaras ombord.

Trots 8 § femte stycket 1 är fiske under 2017 med håv efter andra arter än

lax och öring i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 endast från
och med den 8 juni till och med den 14 september.

Trots 8 § femte stycket 2 är fiske under 2017 med flytnät och kullenät efter

andra arter än lax och öring i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt
bilaga 4 endast från och med den 1 augusti till och med den 14 september.

I fråga om fiske med fasta redskap efter lax och öring i havsområdet gäller

under 2017 8 § sjätte stycket andra och tredje meningarna.

8 b §

2

All öring som fångas i älvområdet och i havsområdet nedströms

utloppet ur sjön Kilpisjärvi under 2017 ska omedelbart återutsättas, levande
eller död.

9 a §

3

Trots 9 § femte stycket gäller följande under 2017.

Vid vittjning av fasta redskap enligt 9 § fjärde stycket ska fiskhuset, efter

det att all fångad lax och öring varsamt släppts fri, lyftas upp ur vattnet så att
hela fiskhusets fångst entydigt kan verifieras av en närvarande övervakare.

Fasta redskap ska tömmas på lax och öring den 17 juni mellan kl. 8.00 och

kl. 11.30.

11 a §

4 Trots 11 § andra stycket är det under 2017 tillåtet att använda motor

vid fiske med drag från båt i sjön Kilpisjärvi.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2014:372.

3 Senaste lydelse 2016:388.

4 Senaste lydelse 2016:388.