SFS 2017:377 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

170377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 kap. 4 § och 26 kap. 1 § offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

25 kap.

4 §

Sekretess gäller i ärenden hos en patientnämnd enligt lagen (2017:372)

om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men.

Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

26 kap.

1 §

2

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds person-

liga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den en-
skilde eller någon närstående till denne lider men.

Med socialtjänst förstås i denna lag
1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst,
2. verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av

missbrukare utan samtycke, och

3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd eller av

Statens institutionsstyrelse.

Till socialtjänst räknas också
1. verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning av social-

nämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet, och

2. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå.
Med socialtjänst jämställs
1. ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar,
2. ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade,
3. ärenden hos patientnämnd om allmän omvårdnad, och
4. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktions-

hindrade.

1 Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259.

2 Senaste lydelse 2011:1113.

SFS 2017:377

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:377

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Sekretessen gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)