SFS 2017:380 Förordning om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

170380.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1472) om
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård;

utfärdad den 18 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1991:1472) om psykiatrisk

tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ska ha följande lydelse.

2 §

1

Chefsöverläkaren ska svara för att en särskild förteckning förs över de

patienter som avses i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Chefsöverläkaren ska också se till att
journalen för en sådan patient, utöver vad som följer av patientdatalagen
(2008:355) och föreskrifter meddelade med stöd av den lagen, innehåller

1. vårdintyget eller kopia av det,
2. uppgift om tidpunkten för patientens ankomst till sjukvårdsinrättningen,
3. uppgift om beslut i fråga om tvångsvård enligt 6 b eller 11 § eller 14 §

första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller i fråga om rättspsykia-
trisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken eller enligt 5 § lagen om rättspsykia-
trisk vård,

4. uppgift om huruvida patienten överklagat beslut som avses under 3 och

om rättens beslut då överklagande skett,

5. uppgift om ansökan enligt 7, 9, 12, 14 § andra stycket eller 26 a § lagen

om psykiatrisk tvångsvård eller om ansökan eller anmälan enligt 3 c, 3 d, 12 a
eller 16 a § lagen om rättspsykiatrisk vård samt om rättens beslut med anled-
ning av ansökan eller anmälan,

6. vårdplanen,
7. uppgift om samråd med patienten och dennes närstående enligt 16 eller

17 § lagen om psykiatrisk tvångsvård,

8. uppgift om tvångsåtgärd enligt 6 eller 6 a § lagen om psykiatrisk tvångs-

vård jämte skälen för åtgärden,

9. uppgift om
a) tvångsåtgärd enligt 18–20 eller 23 § lagen om psykiatrisk tvångsvård

eller enligt 8 § lagen om rättspsykiatrisk vård jämförd med nämnda bestäm-
melser, jämte skälen för åtgärden,

b) underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg enligt 19 eller 20 §

lagen om psykiatrisk tvångsvård, och

c) tidpunkten när erbjudandet om sådant uppföljningssamtal efter genom-

förd tvångsåtgärd som avses i 18 a § lagen om psykiatrisk tvångsvård lämna-

1 Senaste lydelse 2017:371.

SFS 2017:380

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:380

des till patienten, patientens inställning till erbjudandet och, i förekommande
fall, tidpunkten då samtalet genomfördes.

10. uppgift om tvångsåtgärd enligt 20 a eller 22 a § lagen om psykiatrisk

tvångsvård eller enligt 8 § lagen om rättspsykiatrisk vård jämförd med
nämnda bestämmelser, jämte skälen för åtgärden samt om underrättelse till
Inspektionen för vård och omsorg enligt 22 b § lagen om psykiatrisk tvångs-
vård,

11. uppgift om beslut om upphörande av sådan tvångsåtgärd som anges i

10,

12. uppgift om omhändertagande av egendom och om kontroll av försän-

delser,

13. uppgift om överförande till annan sjukvårdsinrättning, utan att beslut

fattats om att tvångsvården eller den rättspsykiatriska vården ska upphöra,

14. uppgift om tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område

och särskilda villkor i samband därmed och om medgivande enligt 10 a eller
10 b § lagen om rättspsykiatrisk vård samt återkallelse av ett sådant tillstånd
eller medgivande,

15. uppgift om tvångsvårdens eller den rättspsykiatriska vårdens upphö-

rande,

16. uppgift om avslag på en begäran om tillstånd att vistas utanför sjuk-

vårdsinrättningens område eller om medgivande enligt 10 a eller 10 b § lagen
om rättspsykiatrisk vård eller om att tvångsvården eller den rättspsykiatriska
vården ska upphöra,

17. a) uppgift om huruvida patienten överklagat beslut som avses under 16

eller beslut om förstöring eller försäljning av egendom,

b) beslut om särskilda villkor i samband med vistelse utanför vårdinrätt-

ningens område,

c) återkallelse av tillstånd till sådan vistelse,
d) chefsöverläkarens beslut om villkor enligt 26 § andra stycket lagen om

psykiatrisk tvångsvård eller 12 a § tredje stycket eller 16 a § fjärde stycket
lagen om rättspsykiatrisk vård,

e) chefsöverläkarens beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 26 a §

första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller om sluten rättspsykiatrisk
vård enligt 3 c § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård, och

f) om rättens beslut i anledning av överklagandet,
18. uppgift dels om underrättelse enligt 26 § andra stycket lagen om rätts-

psykiatrisk vård till en patientnämnd, dels om anmälan till en sådan nämnd att
det kan finnas skäl att utse en stödperson, dels om nämndens beslut i anled-
ning av anmälan,

19. uppgift om annat beslut av en patientnämnd som rör patienten,
20. uppgift om när patienten fått upplysningar enligt 30 § första stycket och

48 § första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller 26 § första stycket
och 30 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård,

21. uppgift om att målsäganden önskar få sådan underrättelse som sägs i

28 § lagen om rättspsykiatrisk vård samt om när sådan underrättelse har läm-
nats,

22. uppgift om när rättens handlingar och beslut i mål om sluten vård enligt

lagen om psykiatrisk tvångsvård eller sluten vård enligt lagen om rättspsykia-
trisk vård har överlämnats till patienten.

background image

3

SFS 2017:380

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017