SFS 2017:381 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

170381.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369);

utfärdad den 18 maj 2017.

Regeringen föreskriver att det i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

ska införas en ny paragraf, 3 kap. 13 §, av följande lydelse.

3 kap.

13 §

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om sådana särskilda

förordnanden som avses i 4 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2017:381

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017