SFS 2017:382 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

170382.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter;

utfärdad den 18 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 26 § förordningen (2009:907) om miljöledning i

statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

26 §

1

I fråga om myndigheter som hör till Kulturdepartementet ska ett

miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos

1. Diskrimineringsombudsmannen,
2. Institutet för språk och folkminnen,
3. Konstnärsnämnden,
4. Livrustkammaren, Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska Museet,
5. Moderna museet,
6. Myndigheten för press, radio och tv,
7. Myndigheten för tillgängliga medier,
8. Nationalmuseum,
9. Naturhistoriska riksmuseet,
10. Riksantikvarieämbetet,
11. Riksarkivet,
12. Sametinget,
13. Statens centrum för arkitektur och design,
14. Statens försvarshistoriska museer,
15. Statens historiska museer,
16. Statens konstråd,
17. Statens kulturråd,
18. Statens maritima museer,
19. Statens medieråd,
20. Statens museer för världskultur,
21. Statens musikverk, och
22. Valmyndigheten.
De myndigheter som anges i första stycket 2, 3, 7, 11, 16, 17, 19 och 22 får

ha ett förenklat miljöledningssystem.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

1 Senaste lydelse 2015:621.

SFS 2017:382

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:382

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)