SFS 2017:383 Förordning om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

170383.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1175) med
instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens
Waldemarsudde;

utfärdad den 18 maj 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1175) med instruk-

tion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

dels att 5, 9 och 10 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 9 och 10 §§ ska utgå,
dels att rubriken till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att 1 och 14 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning med instruktion för Nationalmuseum

1 §

1

Myndigheten Nationalmuseum har till uppgift att främja konsten,

konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska särskilt levandegöra
de äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten och sam-
hällets utveckling samt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse. Myndig-
heten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla
människor i samhället.

14 §

2

När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 § 2, får den ta ut av-

gifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften be-
stäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen
(1992:191). Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Myndigheten ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om det

finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar
i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha
fri entré till alla utställningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:999. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

2 Senaste lydelse 2015:999. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2017:383

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017