SFS 2017:385 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

170385.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 18 maj 2017.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen

(1976:725)

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2017:385

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:385

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bilaga 1

2

Författningssamlingar för centrala myndigheter

2 Senaste lydelse 2017:294.

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkortning Särskild föreskrift

Statens
jordbruksverk

Statens
jordbruksverks
författningssamling

SJVFS

Utnyttjas också av
Centrala försöksdjurs-
nämnden

Statens
kulturråd

Statens kulturråds
författningssamling

KRFS

Utnyttjas också av
Konstnärsnämnden,
Kungl. biblioteket,
Riksantikvarieämbetet,
Nationalmuseum,
Moderna museet,
Styrelsen för Sveriges
författarfond och
Myndigheten för
tillgängliga medier

Statens
skolverk

Statens skolverks
författningssamling

SKOLFS

Utnyttjas också av
Myndigheten för
ungdoms- och
civilsamhällesfrågor,
Statens skolinspektion
och Specialpedagogiska
skolmyndigheten