SFS 2017:386 Förordning om ändring i förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer

170386.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:694) om svenskt
medborgarskap för vissa myndighetschefer;

utfärdad den 18 maj 2017.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2012:694) om svenskt

medborgarskap för vissa myndighetschefer ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS 2017:386

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:386

Bilaga

1

Förteckning över myndigheter

Svenska institutet för europapolitiska studier
Nordiska Afrikainstitutet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Skolforskningsinstitutet
Universitetskanslersämbetet
Universitets- och högskolerådet
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Blekinge tekniska högskola
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Södertörns högskola
Kungl. biblioteket
Vetenskapsrådet
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Trafikanalys
Verket för innovationssystem
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för kulturanalys

1 Senaste lydelse 2014:1573. Ändringen innebär bl.a. att Riksutställningar tas bort ur
bilagan.

background image

3

SFS 2017:386

Statens konstråd
Institutet för språk och folkminnen
Statens historiska museer
Nationalmuseum
Moderna museet
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen
Hallwylska museet
Naturhistoriska riksmuseet
Statens centrum för arkitektur och design
Statens museer för världskultur
Statens musikverk
Forum för levande historia
Diskrimineringsombudsmannen
Medlingsinstitutet
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017