SFS 2017:387 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

170387.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

2

dels att 22 kap. 4 §, 26 kap. 38 § och 67 kap. 26 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 22 kap. 4 §, 26 kap. 38 § och 67 kap. 26 §

och rubriken närmast efter 26 kap. 37 § ska utgå,

dels att nuvarande 26 kap. 19 a § ska betecknas 26 kap. 19 f §,
dels att 7 kap. 1 §, 10 kap. 19 §, 15 kap. 8–10 §§, 16 kap. 1–3 §§, 22 kap. 1

och 13 §§, 23 kap. 2 och 3 §§, 26 kap. 1–3 och 19 §§, 31 kap. 4 och 6 §§,
34 kap. 1, 6, 7, 10 och 11 §§, 37 kap. 2 och 8 §§, 49 kap. 10 d §, 51 kap. 1 §,
56 kap. 2 §, 66 kap. 27 §, 67 kap. 1 § och rubriken närmast före 34 kap. 10 §
ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast efter 34 kap. 5 § ska lyda ”Uppgifter till den kon-

trolluppgiftsskyldige eller den som är skyldig att lämna uppgifter om betal-
ningsmottagare i en arbetsgivardeklaration”,

dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 26 kap. 19 a–19 e, 40 och 41 §§

och 34 kap. 3 a §, och närmast före 26 kap. 40 § och 34 kap. 3 a § nya rub-
riker av följande lydelse.

7 kap.

1 §

3

Skatteverket ska registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,
2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,
3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med

undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana
varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt

till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och
11 b–13 §§ samma lag,

5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatte-

plikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land

och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§ mervärdesskattelagen utan

1 Prop. 2016/17:58, bet. 2016/17:SkU21, rskr. 2016/17:256.

2 Senaste lydelse av
67 kap. 26 § 2013:116
26 kap. 19 a § 2016:1075.

3 Senaste lydelse 2016:1077.

SFS 2017:387

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:387

att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 3, 4
eller 5,

7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter

tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i
det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv
2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mer-
värdesskatt,

8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap.

eller 9 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,

9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266)

om skatt på annonser och reklam,

10. den som är skattskyldig enligt
a) lagen (1972:820) om skatt på spel,
b) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
c) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
d) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
e) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563) om

tobaksskatt,

f) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
g) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller

11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 4 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

h) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
i) lagen (1999:673) om skatt på avfall,
j) lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,
k) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m., eller
l) 8 § första stycket 1 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss

elektronik,

11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§,
12. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så

att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats, och

13. den som betalar ut ersättning som är underlag för statlig ålderspen-

sionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt

5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

10 kap.

19 §

Den som betalar ut ersättning för arbete ska vid varje utbetalningstill-

fälle lämna mottagaren uppgift om skatteavdragets belopp. Det gäller dock
inte om den som betalar ut ersättningen ska lämna uppgift om skatteavdragets
belopp till mottagaren till följd av bestämmelserna i 34 kap. 3 a §.

Skatteverket får besluta om undantag från skyldigheten att lämna uppgift

om skatteavdragets belopp, om avdraget är lika stort som vid det närmast
föregående utbetalningstillfället och beslutet inte medför väsentlig olägenhet
för den skattskyldige.

15 kap.

8 §

Kontrolluppgift ska inte lämnas om

1. sådan ersättning eller förmån för arbete som en fysisk person eller ett

dödsbo har gett ut, under förutsättning att

background image

3

SFS 2017:387

a) ersättningen eller förmånen inte motsvarar en utgift i en näringsverksam-

het, och

b) det som mottagaren under året har fått sammanlagt har haft ett värde

som understiger 1 000 kronor,

2. sådan ersättning eller förmån för arbete som har getts ut i annat fall än

som avses i 1, under förutsättning att

a) det som mottagaren under året har fått sammanlagt har haft ett värde

som understiger 100 kronor, och

b) skatteavdrag inte har gjorts,
3. sådan ersättning eller förmån som har redovisats eller skulle ha redo-

visats per betalningsmottagare av utgivaren eller den som avses i 5–7 §§ i en
arbetsgivardeklaration eller en förenklad arbetsgivardeklaration, eller

4. sådan ersättning för utgifter vid tjänsteresor som avser logi eller resa

med annat transportmedel än egen bil eller förmånsbil, om det av 10 kap. 3 §
andra stycket 9 eller 10 följer att skatteavdrag inte ska göras från ersättningen.

9 §

4

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

1. värdet av den ersättning eller förmån som har getts ut,
2. antalet dagar med sjöinkomst samt på vilket fartyg och i vilket fartom-

råde tjänstgöringen har ägt rum,

3. om Skatteverket har bestämt värdet av en förmån enligt 2 kap. 10 b eller

10 c § socialavgiftslagen (2000:980),

4. om ersättningen ges ut på grund av tjänstepensionsförsäkring eller

sådant avtal om tjänstepension som avses i 28 kap. 2 § andra stycket inkomst-
skattelagen (1999:1229), och

5. arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer

m.m., om ett sådant har tilldelats.

Om kontrolluppgiften avser en ersättning med ett sådant engångsbelopp på

grund av personskada som avses i 11 kap. 38 § inkomstskattelagen, ska det i
kontrolluppgiften anges om engångsbelopp på grund av samma skada har
getts ut tidigare samt i så fall med vilket belopp och under vilket utbetal-
ningsår.

Om kontrolluppgiften avser ersättning eller förmån som inte ska tas upp till

beskattning men är avgiftspliktig enligt socialavgiftslagen, ska i kontrollupp-
giften värdet på sådan ersättning eller förmån anges särskilt.

10 §

Om den uppgiftsskyldige har gett ut annan ersättning för utgifter vid

tjänsteresor än som avses i 8 § 4 och det av 10 kap. 3 § andra stycket 9 eller
10 följer att skatteavdrag inte ska göras från ersättningen, är det tillräckligt att
det i kontrolluppgiften anges att sådan ersättning har getts ut.

16 kap.

1 §

Kontrolluppgift ska lämnas om ersättningar och förmåner som anges i

3 § och som ska hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet.

Kontrolluppgift ska dock inte lämnas, om ersättningen eller förmånen har

redovisats eller skulle ha redovisats av utgivaren i en arbetsgivardeklaration.

4 Senaste lydelse 2012:835.

background image

4

SFS 2017:387

2 §

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och, i de fall som avses

i 3 § 2, även för juridiska personer av den som har gett ut ersättning eller för-
mån.

3 §

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

1. sådant utbetalt stöd eller efterskänkt belopp som avses i 29 kap. inkomst-

skattelagen (1999:1229), och

2. betalning för
a) nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt

eller vetenskapligt verk, inklusive biograffilm, patent, varumärke, mönster
eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod, eller

b) upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller veten-

skaplig natur.

22 kap.

1 §

5

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontroll-

uppgift om

– överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och

3 §§),

– samfällighet (5 och 6 §§),
– räntebidrag (7 §),
– pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
– avskattning av pensionsförsäkring (10 §),
– tjänstepensionsavtal (11 §),
– underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
– skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
– elcertifikat (14 §),
– utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläpps-

minskningar (15 §),

– schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),
– schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag,

specialfonder och utländska specialfonder (17–21 §§),

– investeraravdrag (23 och 24 §§), och
– skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §).

13 §

6

Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för förmån av hus-

hållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), om den som utför
arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i
67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen eller har ett intyg eller någon annan hand-
ling som avses i 67 kap. 17 § samma lag.

Kontrolluppgift ska dock inte lämnas, om underlaget för skattereduktionen

har redovisats eller skulle ha redovisats av utgivaren av förmånen i en arbets-
givardeklaration.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som

har gett ut förmånen.

5 Senaste lydelse 2015:768.

6 Senaste lydelse 2015:768.

background image

5

SFS 2017:387

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om underlaget för skattereduktionen

och hur stor del av underlaget som avser sådant hushållsarbete som anges i
67 kap. 13 § inkomstskattelagen.

23 kap.

2 §

7

Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses i

16 kap. 3 § 2 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 21 kap., 22 kap. 2, 3, 9–11,
17–21 och 23–25 §§, 22 a kap. samt 22 b kap. ska även lämnas för fysiska
personer som är begränsat skattskyldiga.

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som

medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

3 §

8

Kontrolluppgifter enligt 16 kap. 1 § om ersättning som avses i 16 kap.

3 § 2 och 22 kap. 25 § ska även lämnas för juridiska personer som är begrän-
sat skattskyldiga.

26 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

– vem som ska lämna en skattedeklaration (2 §),
– vilken sorts skattedeklaration som ska lämnas (3–9 §§),
– redovisningsperioder (10–17 §§),
– vad de olika skattedeklarationerna ska innehålla (18–25 §§),
– när en skattedeklaration ska lämnas (26–37 §§),
– att viss verksamhet ska redovisas för sig (39 §), och
– ändring eller tillägg av uppgifter om betalningsmottagare (40 och 41 §§).

2 §

9

En skattedeklaration ska lämnas av

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter

eller som har gjort ett skatteavdrag utan att vara skyldig att göra det,

2. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200),
3. den som ska registreras enligt 7 kap. 1 § första stycket 4, 5 eller 6,
4. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap.

eller 9 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,

5. den som är skattskyldig för punktskatt enligt någon av de lagar som

anges i 3 kap. 15 §,

6. den som är skattskyldig enligt lagen (1991:586) om särskild inkomst-

skatt för utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta artister m.fl. och som ska redovisa och betala skatt
enligt 13 kap. 6 och 7 §§,

7. den som begär återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 11 a § mer-

värdesskattelagen, och

8. den som betalar ut ersättning som är underlag för statlig ålderspensions-

avgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

7 Senaste lydelse 2015:918.

8 Senaste lydelse 2014:1471.

9 Senaste lydelse 2015:892.

background image

6

SFS 2017:387

3 §

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ska redovisas i en arbetsgivar-

deklaration för redovisningsperioder. Det gäller även ersättning som är under-
lag för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålders-
pensionsavgift.

Den som är registrerad ska lämna en arbetsgivardeklaration för varje redo-

visningsperiod. Om den registrerade skriftligen upplyser Skatteverket om att
det varken finns skatteavdrag, arbetsgivaravgifter eller ersättning som är
underlag för statlig ålderspensionsavgift att redovisa för en viss redovisnings-
period, behöver deklaration dock inte lämnas för den perioden. Det gäller
även om bara en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 4 § ska lämnas för
redovisningsperioden.

19 §

En arbetsgivardeklaration ska innehålla uppgift om

1. sammanlagda skatteavdrag och arbetsgivaravgifter,
2. det sammanlagda beloppet av sådan ersättning som avses i 10 kap. 5 §

första stycket 4 och 5 inkomstskattelagen (1999:1229) och som utbetalaren är
skyldig att göra skatteavdrag för,

3. den sammanlagda ersättning som utgörs av ränta, utdelning och annan

avkastning och som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för, och

4. det sammanlagda beloppet av bidrag som avses i 1 § första stycket 6

lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

19 a §

En arbetsgivardeklaration ska även för varje betalningsmottagare

innehålla uppgift om

1. den ersättning för arbete som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag

för,

2. den ersättning som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för enligt

13 kap. 3 och 4 §§,

3. skatteavdragets belopp,
4. den ersättning som utbetalaren är skyldig att betala arbetsgivaravgifter

för,

5. ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen

(1998:676) om statlig ålderspensionsavgift, och

6. avdrag med tillämpning av 2 kap. 21 § socialavgiftslagen (2000:980).
Arbetsgivardeklarationen ska dock inte innehålla uppgift enligt första

stycket 1–3 om ersättningen är sådan som avses i 10 kap. 5 § första stycket 4
och 5 inkomstskattelagen (1999:1229).

19 b §

En arbetsgivardeklaration ska för varje betalningsmottagare som

uppgifter lämnas om enligt 19 a § också innehålla följande uppgifter:

1. uppgift om annan ersättning än som avses i 19 a §, om ersättningen är

sådan ersättning eller förmån som avses i 15 kap. 2 § och ersättningen eller
förmånen har getts ut av den deklarationsskyldige eller ska anses utgiven av
denne enligt 11 kap. 5–7 §§,

2. antalet dagar med sjöinkomst samt på vilket fartyg och i vilket fartom-

råde tjänstgöringen har ägt rum,

3. om Skatteverket har bestämt värdet av en förmån enligt 2 kap. 10 b eller

10 c § socialavgiftslagen (2000:980),

4. arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer

m.m., om ett sådant har tilldelats,

background image

7

SFS 2017:387

5. det underlag för skattereduktion för förmån av hushållsarbete enligt

67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) som har getts ut av den deklarations-
skyldige, om den som utför arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de
tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen eller har ett intyg
eller någon annan handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag,

6. hur stor del av underlaget enligt 5 som avser sådant hushållsarbete som

anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen, och

7. den ersättning eller förmån för upplåtelse av en privatbostad eller en bo-

stad som innehas med hyresrätt som har getts ut av den deklarationsskyldige.

Om det som har betalats ut är ett sådant engångsbelopp på grund av person-

skada som avses i 11 kap. 38 § inkomstskattelagen, ska det i arbetsgivar-
deklarationen anges om engångsbelopp på grund av samma skada har getts ut
tidigare samt i så fall med vilket belopp och under vilket utbetalningsår.

Om det som har betalats ut är en ersättning eller en förmån som inte ska tas

upp till beskattning men är avgiftspliktig enligt socialavgiftslagen, ska värdet
på sådan ersättning eller förmån anges särskilt i arbetsgivardeklarationen.

19 c §

Om den deklarationsskyldige har gett ut ersättning för utgifter vid

tjänsteresor och det av 10 kap. 3 § andra stycket 9 eller 10 följer att skatteav-
drag inte ska göras från ersättningen, är det trots vad som föreskrivs i 19 b §
första stycket 1 tillräckligt att det i arbetsgivardeklarationen anges att sådan
ersättning har getts ut.

Ersättning som avser utgift för logi eller resa med annat transportmedel än

egen bil eller förmånsbil ska dock inte anges i arbetsgivardeklarationen.

19 d §

Även om det inte finns någon skyldighet enligt 19 a–19 c §§ att

lämna uppgifter om en viss betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration
får sådana uppgifter ändå lämnas, om uppgifter om mottagaren annars ska
lämnas i en kontrolluppgift enligt 15 kap. eller 22 kap. 13 §.

Det gäller dock inte uppgifter om sådan ersättning som avses i 10 kap. 5 §

första stycket 4 och 5 inkomstskattelagen (1999:1229).

19 e §

Om en betalningsmottagare har ingått ett sådant socialavgiftsavtal

som avses i 5 kap. 5 §, ska arbetsgivardeklarationen i stället för det som före-
skrivs i 19–19 c §§ innehålla följande uppgifter:

1. den ersättning som arbetsgivaravgifter ska betalas för,
2. avdrag med tillämpning av 2 kap. 21 § socialavgiftslagen (2000:980),

och

3. periodens arbetsgivaravgifter.

Viss verksamhet ska redovisas för sig

Ändring eller tillägg av uppgifter om betalningsmottagare

40 §

Om en uppgift avseende en viss betalningsmottagare som har lämnats i

en arbetsgivardeklaration eller en förenklad arbetsgivardeklaration är felaktig,
ska den deklarationsskyldige snarast ändra uppgiften. Om en uppgift saknas,
ska den deklarationsskyldige snarast genom tillägg lämna de uppgifter som
behövs.

Ändring eller tillägg av uppgifter ska dock inte göras efter utgången av det

sjätte året efter det kalenderår som uppgiften hänför sig till.

background image

8

SFS 2017:387

41 §

Ändring eller tillägg av uppgifter om betalningsmottagare ska göras

skriftligen.

31 kap.

4 §

Skatteverket ska före den 15 april året efter utgången av beskattnings-

året underrätta fysiska personer och dödsbon som kan antas vara deklarations-
skyldiga om de kontrolluppgifter, uppgifter om betalningsmottagare i arbets-
givardeklarationer och övriga uppgifter som har kommit in till verket som
underlag för beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst
samt övriga uppgifter som verket känner till.

6 §

Uppgift om kostnadsersättning som avses i 15 kap. 8 § 4 eller 10 §

behöver bara lämnas i den utsträckning avdrag görs för ökade levnads-
kostnader.

34 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

– syftet med informationsuppgifter (2 §),
– uppgifter till den deklarationsskyldige (3–5 §§), och
– uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldige eller den som är skyldig att

lämna uppgifter om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration
(6–11 §§).

Uppgifter till betalningsmottagare

3 a §

Den som är skyldig att lämna uppgifter om en viss betalnings-

mottagare i en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 19 a–19 c §§ ska senast
den dag då arbetsgivardeklarationen ska ha kommit in till Skatteverket
informera den som uppgifterna avser om de uppgifter om denne som lämnas i
arbetsgivardeklarationen.

Den som gör en ändring eller ett tillägg av uppgifter om en viss betalnings-

mottagare enligt 26 kap. 40 § ska senast den dag då uppgifterna lämnas till
Skatteverket informera den som uppgifterna avser om de uppgifter om denne
som lämnas till Skatteverket.

Första och andra styckena gäller även den som väljer att lämna uppgifter i

en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 19 d §.

6 §

Den som har utnyttjat eller överlåtit en sådan rättighet som avses i

10 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska till den kon-
trolluppgiftsskyldige eller den som är skyldig att lämna uppgifter om betal-
ningsmottagare i en arbetsgivardeklaration lämna de uppgifter som behövs
för att uppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras.

7 §

Den som har utnyttjat en sådan rabatt, bonus eller annan förmån som

avses i 15 kap. 6 § ska till den kontrolluppgiftsskyldige eller den som är skyl-
dig att lämna uppgifter om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration
lämna de uppgifter som behövs för att uppgiftsskyldigheten ska kunna full-
göras.

background image

9

SFS 2017:387

Första stycket gäller även den som har tagit emot sådan ersättning eller

förmån som avses i 15 kap. 7 §.

När ska uppgifterna lämnas?

10 §

10

Uppgifter som avses i 6 och 7 §§ ska lämnas senast den 8 i månaden

efter det att skyldigheten att lämna kontrolluppgift eller uppgifter i en arbets-
givardeklaration uppkom.

Uppgifter som avses i 8 och 9 §§ ska lämnas snarast och senast den

15 januari året efter det år som uppgiften gäller.

Uppgifter som avses i 9 a–9 d §§ ska lämnas snarast och senast den 1 maj

året efter det år som uppgiften gäller.

11 §

Om den som är skyldig att lämna uppgifter enligt 6–9 d §§ inte gör det,

ska den kontrolluppgiftsskyldige eller den som är skyldig att lämna uppgifter
i en arbetsgivardeklaration snarast anmäla detta till Skatteverket.

37 kap.

2 §

Skatteverket får förelägga den som inte har fullgjort en uppgiftsskyl-

dighet enligt 15–35 kap. att fullgöra skyldigheten.

Ett sådant föreläggande får inte bara avse komplettering av arbets-

ställenummer enligt 15 kap. 9 § första stycket 5 eller 26 kap. 19 b § första
stycket 4.

8 §

Skatteverket får förelägga en fysisk person och ett dödsbo i andra fall än

som avses i 16 och 17 kap. att lämna kontrolluppgift om

1. sådan ersättning för utfört arbete som har betalats till en namngiven

näringsidkare och som inte har redovisats eller skulle ha redovisats i en
arbetsgivardeklaration, eller

2. ränta från en namngiven låntagare.

49 kap.

10 d §

11

Med avstämningsuppgifter avses

1. kontrolluppgifter som ska lämnas utan föreläggande, uppgifter om betal-

ningsmottagare i arbetsgivardeklarationer och underrättelser om lagfart som
lämnas med stöd av författning,

2. uppgifter som har lämnats i inkomstdeklarationen för det föregående

beskattningsåret och som har en direkt koppling till uppgifter som ska lämnas
i inkomstdeklarationen för beskattningsåret, och

3. uppgifter som finns i register som har upprättats av Skatteverket för

kontroll av framtida inkomstdeklarationer.

51 kap.

1 §

12

Skatteverket ska besluta om hel eller delvis befrielse från en särskild

avgift om det är oskäligt att avgiften tas ut med fullt belopp.

10 Senaste lydelse 2016:888.

11 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2016:888.

background image

10

SFS 2017:387

Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om
1. den felaktighet eller passivitet som har lett till avgiften kan antas ha
a) berott på ålder, hälsa eller liknande förhållande,
b) berott på en felbedömning av en regel eller betydelse av de faktiska

förhållandena, eller

c) föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter eller

uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer,

2. avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller passiviteten,

eller

3. en oskäligt lång tid har gått efter det att Skatteverket har funnit anledning

att anta att avgift ska tas ut utan att den som avgiften gäller kan lastas för
dröjsmålet.

56 kap.

2 §

Skatteverket ska för varje beskattningsår besluta om slutlig skatt på

grundval av uppgifter som har lämnats i en inkomstdeklaration, kontrollupp-
gifter, uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer och vad
som i övrigt har kommit fram vid utredning och kontroll.

66 kap.

27 §

13

Ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller av

ett beslut om skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 § får meddelas inom sex år
från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (efterbeskatt-
ning
) om

1. ett beslut har blivit felaktigt eller inte fattats på grund av att den uppgifts-

skyldige

a) under förfarandet har lämnat oriktig uppgift till ledning för egen beskatt-

ning,

b) har lämnat oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning,
c) inte har lämnat en deklaration eller låtit bli att lämna en begärd uppgift,

eller

d) inte har lämnat begärt varuprov,
2. en felräkning, felskrivning eller något annat uppenbart förbiseende ska

rättas,

3. kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande eller uppgift om en

betalningsmottagare som ska lämnas i en arbetsgivardeklaration har saknats
eller varit felaktig och den som uppgiften ska lämnas för inte har varit skyldig
att lämna inkomstdeklaration,

4. det föranleds av ett beslut i ett ärende eller mål
a) om en annan skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 §, eller samma skatt

eller avgift som avses i 2 kap. 2 §, men för en annan redovisningsperiod, ett
annat beskattningsår eller en annan person,

b) om fastighetstaxering,
c) om utländsk skatt eller om obligatoriska utländska socialförsäkringsav-

gifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229),

12 Senaste lydelse 2015:633.

13 Senaste lydelse 2016:888.

background image

11

SFS 2017:387

d) enligt lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kom-

muner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund,

e) om huruvida en inkomst ska beskattas enligt inkomstskattelagen eller

enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller
lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister
m.fl.,

f) om Skatteverkets prissättningsbesked enligt lagen (2009:1289) om pris-

sättningsbesked vid internationella transaktioner eller beslut om ändring av
sådant prissättningsbesked, eller

g) om återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning enligt 13 a kap.

10 § första stycket 2–4,

5. en förening eller ett registrerat trossamfund inte har genomfört en

investering inom den tid som föreskrivs i ett sådant beslut som avses i 7 kap.
9 § inkomstskattelagen eller inte har följt ett annat villkor i beslutet, eller

6. det föranleds av en uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 §.

67 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

– överklagande av Skatteverkets beslut (2–11 §§),
– överklagande av den som beslutet gäller (12–22 §§),
– det allmänna ombudets överklagande (23–25 §§),
– överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut

(27–30 §§),

– handläggning vid domstol (31–37 §§),
– ändring i beslut om skatt på grund av skatteavtal (38 §), och
– beslut av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

(39 §).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om 7 kap. 1 §, 15 kap.

8–10 §§, 16 kap. 1–3 §§, 22 kap. 1, 4 och 13 §§, 23 kap. 2 och 3 §§, 26 kap. 2,
3 och 38 §§, 31 kap. 6 §, 37 kap. 2 § samt 67 kap. 1 och 26 §§, och i övrigt
den 1 juli 2018.

2. För uppgiftsskyldiga som ska föra en personalliggare enligt 39 kap. 11

och 11 a §§ och som vid ikraftträdandet har fler än 15 anställda samt för den
som ska lämna uppgifter enligt 34 kap. 6 och 7 §§, tillämpas lagen från och
med den 1 juli 2018. För övriga uppgiftsskyldiga tillämpas lagen från och
med den 1 januari 2019.

3. Skatteverkets föreläggande enligt 37 kap. 2 § får inte heller under tiden

1 juli 2018–31 december 2018 bara avse komplettering av arbetsställe-
nummer enligt 26 kap. 19 b § första stycket 4.

4. Bestämmelserna i 15 kap. 8–10 §§, 16 kap. 1–3 §§, 22 kap. 13 § samt

23 kap. 2 och 3 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter
som avser kalenderåret 2019.

5. Bestämmelserna i 26 kap. 2 och 3 §§ i den nya lydelsen tillämpas första

gången på skattedeklarationer som avser redovisningsperioden januari 2019.
Bestämmelserna i 26 kap. 19 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på
skattedeklarationer som avser redovisningsperioden juli 2018. Bestämmel-
serna i 26 kap. 19 § i den äldre lydelsen ska under tiden 1 juli 2018–

background image

12

SFS 2017:387

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

31 december 2018 tillämpas för sådana övriga uppgiftsskyldiga som avses i
punkten 2.

6. Bestämmelsen i 31 kap. 4 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på

uppgifter som avser kalenderåret 2018. Bestämmelsen i 31 kap. 6 § i den nya
lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2019.

7. Bestämmelserna i 34 kap. 6, 7, 10 och 11 §§ samt 37 kap. 8 § i den nya

lydelsen tillämpas om den uppgift som ska lämnas avser tid efter den 30 juni
2018. Bestämmelsen i 34 kap. 10 § i den nya lydelsen ska dock i fråga om
uppgifter till en kontrolluppgiftsskyldig tillämpas om den uppgift som ska
lämnas avser tid efter den 31 december 2018. Bestämmelsen i 34 kap. 10 § i
den äldre lydelsen ska under tiden 1 juli 2018–31 december 2018 tillämpas i
fråga om uppgifter till en kontrolluppgiftsskyldig. Bestämmelsen i 37 kap. 2 §
i den nya lydelsen tillämpas om den uppgift som ska lämnas avser tid efter
den 31 december 2018.

8. Bestämmelserna i 49 kap. 10 d §, 51 kap. 1 §, 56 kap. 2 § och 66 kap.

27 § i den nya lydelsen ska tillämpas första gången på uppgifter som avser
kalenderåret 2018.

9. De nya bestämmelserna i 26 kap. 19 a–19 e, 40 och 41 §§ tillämpas

första gången på arbetsgivardeklarationer som avser redovisningsperioden
juli 2018.

10. De nya bestämmelserna i 34 kap. 3 a § tillämpas första gången på upp-

gifter som lämnas i arbetsgivardeklarationer som avser redovisningsperioden
juli 2018.

11. De upphävda bestämmelserna i 22 kap. 4 § gäller fortfarande för ersätt-

ning eller förmån för bostad som har betalats ut före den 1 januari 2019.

12. Den upphävda bestämmelsen i 26 kap. 38 § gäller fortfarande för beslut

som har meddelats före den 1 januari 2019.

13. Den upphävda bestämmelsen i 67 kap. 26 § gäller fortfarande för beslut

som har meddelats enligt den upphävda 26 kap. 38 §.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Annica Axén Linderl
(Finansdepartementet)