SFS 2017:389 Lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

170389.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:533) om
arbetsställenummer m.m.;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1984:533) om arbets-

ställenummer m.m. ska ha följande lydelse.

4 §

2

I 15 kap. 9 § och 26 kap. 19 b § skatteförfarandelagen (2011:1244)

finns bestämmelser om att uppgift om arbetsställenummer i vissa fall ska läm-
nas i en kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst eller per betalnings-
mottagare i en arbetsgivardeklaration.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:58, bet. 2016/17:SkU21, rskr. 2016/17:256.

2 Senaste lydelse 2011:1319.

SFS 2017:389

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017