SFS 2017:390 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

170390.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skatteförfarandeförordningen
(2011:1261);

utfärdad den 18 maj 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om skatteförfarandeförordningen

(2011:1261)

dels att 5 kap. 1, 2, 4 och 11 b §§, 6 kap. 1–3 §§, 7 kap. 3 § och 13 kap. 8 §

ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 5 kap. 3 a §, 6 kap. 2 a och

3 a §§ och 7 kap. 3 a §, av följande lydelse.

5 kap.

1 §

I en kontrolluppgift enligt 15 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)

om intäkt i inkomstslaget tjänst ska följande uppgifter lämnas:

1. bruttolönen, och
2. det sammanlagda värdet av andra förmåner än bilförmån.

2 §

I en kontrolluppgift enligt 15 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)

ska följande uppgifter om bilförmån lämnas:

1. värdet av bilförmånen, exklusive drivmedel, efter nedsättning av värdet

på grund av att mottagaren har utgett ersättning för förmånen, och

2. värdet av förmån av drivmedel enligt 61 kap. 10 § inkomstskattelagen

(1999:1229).

3 a §

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter

som ska lämnas i en kontrolluppgift enligt 15 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244).

4 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas

i en kontrolluppgift enligt 16 kap. 3 § 1 skatteförfarandelagen (2011:1244)
om sådant utbetalt stöd eller efterskänkt belopp som avses i 29 kap. inkomst-
skattelagen (1999:1229).

11 b §

1

En kontrolluppgift enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som

avses i 16 kap. 3 § 2, 17 och 19–21 kap. samt 22 kap. 2, 3, 9–11 §§ skatteför-
farandelagen (2011:1244) ska även innehålla uppgift om utländskt skatte-
registreringsnummer eller motsvarande för den som kontrolluppgiften lämnas

1 Senaste lydelse 2017:192.

SFS 2017:390

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:390

för om denne är obegränsat skattskyldig i Sverige och har hemvist i en annan
stat eller jurisdiktion.

En kontrolluppgift som avses i 23 kap. 2–3 b §§ skatteförfarandelagen ska

även innehålla uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer eller mot-
svarande för den som kontrolluppgiften lämnas för om denne är begränsat
skattskyldig. Om kontrolluppgiften avser intäkt i inkomstslaget tjänst, ska den
även innehålla uppgift om medborgarskap.

6 kap.

1 §

2

En skattedeklaration enligt 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)

ska innehålla följande identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige:

1. namn,
2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, och
3. postadress.
En arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 3 § skatteförfarandelagen som ska

innehålla uppgifter om en viss betalningsmottagare och en förenklad arbets-
givardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen ska även innehålla
motsvarande identifikationsuppgifter för betalningsmottagaren. Deklara-
tionerna ska även innehålla uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer
eller motsvarande för betalningsmottagaren om denne är obegränsat skatt-
skyldig i Sverige och har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion.

En mervärdesskattedeklaration enligt 26 kap. 5 § skatteförfarandelagen ska

även innehålla uppgift om registreringsnummer för mervärdesskatt.

2 §

Om en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 3 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) eller en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 §
skatteförfarandelagen innehåller uppgifter om en betalningsmottagare som är
begränsat skattskyldig, ska deklarationen även innehålla uppgift om mottaga-
rens

1. utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande, och
2. medborgarskap.
Första stycket gäller inte om uppgiften saknar betydelse för
1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt de lagar

som anges i 14 kap. 1 § 1 skatteförfarandelagen,

2. bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt 3 kap. social-

avgiftslagen (2000:980),

3. registrering av skatteavdrag,
4. bestämmande av skattereduktion,
5. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. socialför-

säkringsbalken,

6. beskattning enligt
a) lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, och
b) lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister

m.fl., och

7. Sveriges åtaganden inom det internationella utbytet av information.
Skatteverket får meddela föreskrifter om tillämpningen av andra stycket.

2 Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

background image

3

SFS 2017:390

2 a §

Skatteverket får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta

att en viss identifikationsuppgift inte behöver lämnas i en arbetsgivardeklara-
tion enligt 26 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) eller en förenklad
arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen om verket
ändå kan fatta riktiga beslut om slutlig skatt och beslut om pensions-
grundande inkomst samt fullgöra Sveriges åtaganden inom det internationella
utbytet av information.

3 §

I en arbetsgivardeklaration som ska innehålla uppgifter om en viss

betalningsmottagare enligt 26 kap. 19 a–19 c §§ eller 19 e § skatteförfarande-
lagen (2011:1244) ska följande uppgifter lämnas om mottagaren:

1. bruttolönen, och
2. det sammanlagda värdet av andra förmåner än bilförmån.
Följande uppgifter om bilförmån ska också lämnas:
1. värdet av bilförmånen, exklusive drivmedel, efter nedsättning av värdet

på grund av att mottagaren har utgett ersättning för förmånen, och

2. värdet av förmån av drivmedel enligt 61 kap. 10 § inkomstskattelagen

(1999:1229).

Arbetsgivardeklarationen ska även innehålla uppgift om huruvida bostads-

förmån i Sverige avser en bostad som är belägen på en småhusenhet. Det
gäller dock inte om det är fråga om förmån av semesterbostad.

Den som ska redovisa skatteavdrag för skatt enligt lagen (1991:591) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska också lämna
uppgift om arten av den verksamhet som ersättning har betalats ut för. Det
gäller också om ersättningen är undantagen från skatteplikt på grund av
skatteavtal enligt 8 § första stycket 4 lagen om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta artister m.fl.

3 a §

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter en

arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244)
och en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarande-
lagen ska innehålla.

7 kap.

3 §

Identifikationsuppgifter enligt 5 kap. 11, 11 a, 11 b eller 12 § måste all-

tid lämnas i sådan informationsuppgift som avses i 34 kap. 3 § skatteför-
farandelagen (2011:1244). Detta gäller även om Skatteverket enligt 5 kap.
13 § har meddelat föreskrifter om eller i enskilda fall beslutat att en viss iden-
tifikationsuppgift inte behöver lämnas i en kontrolluppgift.

3 a §

Identifikationsuppgifter enligt 6 kap. 1 eller 2 § måste alltid lämnas i

sådan informationsuppgift som avses i 34 kap. 3 a § skatteförfarandelagen
(2011:1244). Detta gäller även om Skatteverket enligt 6 kap. 2 a § har med-
delat föreskrifter om eller i enskilda fall beslutat att en viss identifikations-
uppgift inte behöver lämnas i en arbetsgivardeklaration.

13 kap.

8 §

Om Skatteverket i ett beslut om slutlig skatt har avvikit från godkända

eller lämnade uppgifter i en inkomstdeklaration, får den som beslutet gäller

background image

4

SFS 2017:390

underrättas om beslutet i beskedet om slutlig skatt om avvikelsen leder till
lägre beskattning och avser

1. uppenbar felräkning eller uppenbart felaktig överföring av belopp i

inkomstdeklarationen, eller

2. uppenbar felaktighet i fråga om intäkt som har uppburits i form av pen-

sion enligt socialförsäkringsbalken för tid då den som beslutet gäller inte har
varit bosatt i Sverige.

Det gäller även om
1. avvikelsen föranleds av en kontrolluppgift som ska lämnas utan före-

läggande enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) eller av en uppgift i en
arbetsgivardeklaration enligt skatteförfarandelagen,

2. avvikelsen innebär en rättelse av en uppgift som Skatteverket har angett i

det fastställda formuläret för inkomstdeklarationen, och

3. den som beslutet gäller har fått tillfälle att yttra sig över innehållet i kon-

trolluppgiften eller uppgiften i arbetsgivardeklarationen och inte har haft
något att invända mot uppgiften.

Om särskilda skäl talar emot det, ska dock den som beslutet om slutlig skatt

gäller inte underrättas om beslutet i beskedet om slutlig skatt.

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om underrättelse av beslut

om slutlig skatt i beskedet om slutlig skatt.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om 5 kap. 1, 2,

4 och 11 b §§, den 1 januari 2018 i fråga om 7 kap. 3 §, och i övrigt den 1 juli
2018.

2. För uppgiftsskyldiga som ska föra en personalliggare enligt 39 kap. 11

och 11 a §§ och som vid ikraftträdandet har fler än 15 anställda, tillämpas för-
ordningen från och med den 1 juli 2018. För övriga uppgiftsskyldiga tilläm-
pas förordningen från och med den 1 januari 2019. Detta gäller dock inte
7 kap. 3 §.

3. Bestämmelserna i 5 kap. 1, 2, 4 och 11 b §§ i den nya lydelsen tillämpas

första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2019.

4. Bestämmelserna i 6 kap. 1, 2 och 3 §§ i den nya lydelsen tillämpas första

gången på skattedeklarationer som avser redovisningsperioden juli 2018.
Bestämmelserna i 6 kap. 1, 2 och 3 §§ i den äldre lydelsen ska under tiden
1 juli 2018–31 december 2018 tillämpas för sådana övriga uppgiftsskyldiga
som avses i punkten 2.

5. Bestämmelserna i 7 kap. 3 § i den nya lydelsen tillämpas första gången

på uppgifter som avser kalenderåret 2017.

6. Bestämmelserna i 13 kap. 8 § i den nya lydelsen tillämpas första gången

på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2017.

7. Den nya bestämmelsen i 5 kap. 3 a § tillämpas första gången på upp-

gifter som avser kalenderåret 2019.

8. De nya bestämmelserna i 6 kap. 2 a och 3 a §§ tillämpas första gången

på skattedeklarationer som avser redovisningsperioden juli 2018.

9. De nya bestämmelserna i 7 kap. 3 a § tillämpas första gången på upp-

gifter som avser kalenderåret 2018.

background image

5

SFS 2017:390

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Annica Axén Linderl
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017