SFS 2017:391 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

170391.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 18 maj 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:588) om behandling

av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1

dels att 2, 7, 8 och 18 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 4 § ska lyda ”Utlämnande av uppgifter till

myndigheter och andra organ”,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 8 b–8 d och 12 a §§, av föl-

jande lydelse.

2 §

2

Beträffande personer som avses i 2 kap. 2 § lagen (2001:181) om be-

handling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får i beskatt-
ningsdatabasen behandlas uppgifter

1. som behövs vid Skatteverkets handläggning av ärenden som görs med

stöd av

– kupongskattelagen (1970:624),
– fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
– lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
– lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
– skatteförfarandelagen (2011:1244),
– mervärdesskattelagen (1994:200),
– lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkohol-

varor, tobaksvaror och energiprodukter,

– lagen (1999:445) om exportbutiker,
– inkomstskattelagen (1999:1229),
– lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsupp-

gifter,

– lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, eller
– annan författning med bestämmelser om skatter och socialavgifter,
2. om planerad, beslutad, pågående eller avslutad revision och annan kon-

troll av skatter och avgifter,

3. om att fordran mot en person registrerats hos Kronofogdemyndigheten

och om indrivningsresultat,

4. om beslut om näringsförbud,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2 Senaste lydelse 2017:187.

SFS 2017:391

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:391

5. om antal anställda och anställdas personnummer,
6. om plusgiro- och bankgironummer, om fullmakt lämnats för bank- eller

plusgiro att ta emot skatteåterbetalning på ett konto samt uppgifter om full-
makten och kontot,

7. för förberedelsearbete vid fastighetstaxering,
8. om lagfarna köp av hela eller delar av fastigheter samt om fastighetsreg-

leringar vid vilka mer än två hektar åkermark, betesmark och skogsmark
överförs från en fastighet till en annan och där frivillig överenskommelse om
likviden föreligger,

9. om tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622),
10. som behövs för
– handläggning av ärenden enligt lagen (1990:314) om ömsesidig hand-

räckning i skatteärenden,

– handläggning av ärenden enligt lagen (2012:843) om administrativt sam-

arbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,

– handläggning av ärenden enligt lagen (2015:63) om utbyte av upplys-

ningar med anledning av FATCA-avtalet,

– handläggning av ärenden enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte

av upplysningar om finansiella konton,

– handläggning av ärenden enligt lagen (2015:911) om identifiering av rap-

porteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finan-
siella konton,

– handläggning av ärenden enligt lagen (2017:182) om automatiskt utbyte

av land-för-land-rapporter på skatteområdet, och

– annat informationsutbyte och annan handräckning enligt internationella

åtaganden,

11. från aktiebolagsregistret,
12. från vägtrafikregistret,
13. från Folkhälsomyndigheten om tillstånd enligt alkohollagen och om

omsättning enligt restaurangrapport,

14. från Arbetsförmedlingen om beslut om arbetsmarknadspolitiska åtgär-

der samt om utbetalt belopp och datum för utbetalningen,

15. från Tullverket om debiterad mervärdesskatt vid import, exportvärden,

antal import- och exporttillfällen samt de tidsperioder som uppgifterna avser
samt uppgifter från verket som behövs för tillämpningen av 3 kap. 30 § andra
stycket mervärdesskattelagen och för fastställande, uppbörd eller kontroll av
mervärdesskatt vid import,

16. från Försäkringskassan om försäkring mot kostnader för sjuklön när det

gäller arbetsgivaren och den försäkrade, om sjukpenninggrundande inkomst
av annat förvärvsarbete och om utsänd person,

17. om avgiftsskyldighet till sådant trossamfund som har eller har beviljats

uppbördshjälp enligt 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund samt om för-
samlingstillhörighet inom Svenska kyrkan,

18. om att prissättningsbesked har lämnats enligt lagen (2009:1289) om

prissättningsbesked vid internationella transaktioner,

19. om flyttningar av varor eller bränsle som avses i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt respektive lagen (1994:1776)
om skatt på energi,

20. om sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön, och
21. som har lämnats enligt 24 § lagen (2014:1020) om redovisningscentra-

ler för taxitrafik.

background image

3

SFS 2017:391

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får

behandlas i beskattningsdatabasen.

7 §

3

Till Försäkringskassan ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdata-

basen i den utsträckning det behövs för

1. beräkning eller kontroll av sjukpenninggrundande inkomst,
2. fördelning av ålderspensionsavgifter,
3. fastställande av underhållsstöd och betalningsskyldighet för sådant stöd

enligt socialförsäkringsbalken,

4. beräkning och kontroll av bostadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken,
5. beräkning av betalningsskyldighet enligt 8 § andra stycket lagen

(2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift,

6. beräkning och kontroll av bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken,

eller

7. beräkning av ersättning för sjuklönekostnad enligt 17 eller 17 d § lagen

(1991:1047) om sjuklön.

De uppgifter som ska lämnas till Försäkringskassan med stöd av första

stycket är uppgifter

1. enligt 19 kap. 11, 13 och 14 §§ socialförsäkringsbalken, med undantag

av 13 § tredje stycket,

2. om inkomst som anges i 97 kap. 2, 4, 5, 11 och 13 §§ socialförsäkrings-

balken, med undantag av 5 § tredje stycket och 13 § första stycket 1–3,

3. om fastighet, ägarandel, fastighetsbeteckning, adress och bostadsyta,
4. om avgiftsunderlag enligt 2 kap. 24 § socialavgiftslagen (2000:980) och

om därpå belöpande arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen, skatt
enligt 1 § lagen (1990:659) om löneavgift och avgift enligt 1 § lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift som beräknats för arbetsgivare under ett
kalenderår,

5. om avdrag för avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond en-

ligt 30 och 34 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) samt om återföring av så-
dana avdrag,

6. om schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b § inkomstskattelagen,
7. om samtliga intäkts- och kostnadsposter i inkomstslagen tjänst och kapi-

tal,

8. om överskott eller underskott i inkomstslaget näringsverksamhet, och
9. om sjuklönekostnad enligt 17 b § första stycket lagen (1991:1047) om

sjuklön.

Försäkringskassan har vid direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt

2 kap. 8 c § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets be-
skattningsverksamhet rätt att ta del av

1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller

förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244),

2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmotta-

garen, och

3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

3 Senaste lydelse 2014:1479.

background image

4

SFS 2017:391

8 §

4

På begäran av Statistiska centralbyrån ska uppgifter lämnas ut från be-

skattningsdatabasen i den utsträckning som behövs för

1. framställning av officiell statistik enligt lagen (2001:99) om den offi-

ciella statistiken,

2. beräkning av bidrag och avgifter enligt lagen (2004:773) om kommunal-

ekonomisk utjämning,

3. förande av centrala företagsregistret, eller
4. förande av registret över kontrolluppgifter.
De uppgifter som ska lämnas till Statistiska centralbyrån med stöd av första

stycket är uppgifter

1. som avses i 18 § första stycket,
2. om skatteavdrag, socialavgifter och särskild löneskatt, mervärdesskatt

och preliminär skatt samt sådana uppgifter om näringsverksamhet som avses i
31 kap. 7 och 10 §§ och 33 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244) samt
6 kap. 9, 11 och 12 §§ skatteförfarandeförordningen (2011:1261),

3. om kommunalt skatteunderlag,
4. som avses i 2 kap. 3 § 1 och 2 lagen (2001:181) om behandling av upp-

gifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, uppgift om registrering och be-
talningar enligt skatteförfarandelagen, uppgifter om beslut om konkurs eller
likvidation, uppgifter om antal lämnade kontrolluppgifter och uppgifter per
betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration samt uppgift om överskott
och underskott i inkomstslagen näringsverksamhet och kapital,

5. från andra kontrolluppgifter än sådana som avses i 18 §,
6. om fastighetsägare och annan innehavare av fast egendom, om ägd an-

del, fastighetsbeteckning, taxeringsvärde, omräknat delvärde, beskattnings-
natur, typ av fång, tidpunkt för fånget och betald ersättning,

7. om bouppteckningar och dödsboanmälningar, och
8. för enkla bolag, bolagsmännens och bolagens personnummer eller orga-

nisationsnummer.

8 b §

Till Migrationsverket ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdata-

basen i den utsträckning det behövs för beräkning eller kontroll av dagersätt-
ning enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

De uppgifter som ska lämnas ut med stöd av första stycket är
1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller

förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244),

2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmotta-

garen, och

3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.
Migrationsverket har rätt att ta del av uppgifterna vid direktåtkomst till

beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 8 b § lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

8 c §

Till Arbetsförmedlingen ska uppgifter lämnas ut från beskattnings-

databasen i den utsträckning det behövs för beräkning eller kontroll av stöd
till arbetsgivare enligt förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb,
förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktions-
hinder som medför nedsatt arbetsförmåga, förordningen (2015:503) om sär-

4 Senaste lydelse 2011:1458.

background image

5

SFS 2017:391

skilt anställningsstöd eller förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintro-
duktionsanställningar.

De uppgifter som ska lämnas ut med stöd av första stycket är
1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller

förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244),

2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmotta-

garen, och

3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.
Arbetsförmedlingens direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt 2 kap.

8 d § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskatt-
ningsverksamhet får endast avse uppgifter som behövs i ett ärende om stöd
till arbetsgivare enligt de författningar som anges i första stycket. Vid direkt-
åtkomsten har Arbetsförmedlingen rätt att ta del av sådana uppgifter som av-
ses i andra stycket.

8 d §

Till arbetslöshetskassorna ska uppgifter lämnas ut från beskattnings-

databasen i den utsträckning det behövs för beräkning eller kontroll av arbets-
löshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

De uppgifter som ska lämnas ut med stöd av första stycket är
1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller

förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244),

2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottaga-

ren, och

3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

12 a §

De uppgifter som avses i 8 d § får lämnas ut till arbetslöshetskas-

sorna på medium för automatiserad behandling.

18 §

5

Från gallring i beskattningsdatabasen ska för varje beskattningsår

undantas uppgifter om

– namn, personnummer, organisationsnummer, samt särskilt registrerings-

och redovisningsnummer,

– hemortskommun och församling,
– personnummer för make eller annan med vilken sambeskattning sker,
– kontrolluppgifter och uppgifter per betalningsmottagare i en arbetsgivar-

deklaration avseende inkomstslagen tjänst och kapital, pensionsförsäkring,
pensionssparkonto och tjänstepensionsavtal,

– intäkts- och kostnadsposter i varje inkomstslag i beslut om slutlig skatt i

fråga om statlig och kommunal inkomstskatt,

– allmänna avdrag,
– antal dagar för vilka sjöinkomst har erhållits,
– tillgångar och skulder,
– beslut om beskattning när det gäller sådan skatt eller avgift som avses i

56 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244), dock inte skälen för beslutet,
och

– beslut om fastighetstaxering, dock inte skälen för beslutet.
Bouppteckningar ska undantas från gallring.

5 Senaste lydelse 2011:1458.

background image

6

SFS 2017:391

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Riksarkivet får meddela föreskrifter om när, på vilket sätt och till vilken

arkivmyndighet uppgifterna ska överlämnas. Riksarkivet ska höra Skatte-
verket innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017 i fråga om 2 § och i övrigt

den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)