SFS 2017:392 Förordning om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

170392.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501);

utfärdad den 18 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 7 § lönegarantiförordningen (1992:501) ska ha

följande lydelse.

7 §

1

Länsstyrelsen fullgör beträffande garantibelopp arbetsgivarens skyldig-

heter i fråga om skatteavdrag, beslut om utmätning av lön, kontrolluppgifter
till ledning för inkomstbeskattningen samt uppgift om betalningsmottagare i
arbetsgivardeklarationer.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter

som avser kalenderår 2019.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1446.

SFS 2017:392

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017