SFS 2017:393 Förordning om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

170393.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsdataförordningen
(2009:321);

utfärdad den 18 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 15 § studiestödsdataförordningen (2009:321)

ska ha följande lydelse.

15 §

1

Centrala studiestödsnämnden får utan den registrerades samtycke

lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst
enligt följande.

1 Senaste lydelse 2017:201.

Mottagare

Personuppgifter

Kronofogdemyndigheten

Uppgifter som krävs för handläggning av ärenden
enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläg-
gande och handräckning och mål enligt lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar
m.m. som initieras av Centrala studiestödsnämn-
den.

Skatteverket

Uppgifter som krävs för att fullgöra skyldigheten
att lämna kontrolluppgifter eller uppgifter om
betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer
enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) och upp-
gifter som krävs för att fullgöra skyldigheten att
underrätta Skatteverket enligt folkbokföringsför-
ordningen (1991:749).

Migrationsverket

Uppgift om att en person som har fyllt 18 men inte
21 år har beviljats studiehjälp enligt studiestöds-
lagen (1999:1395), som krävs för prövningen av
om en kommun har rätt till ersättning enligt för-
ordningen (1990:927) om statlig ersättning för
flyktingmottagande m.m. eller enligt förord-
ningen (2010:1122) om statlig ersättning för insat-
ser för vissa utlänningar, samt namn, personnum-
mer och samordningsnummer.

Bank eller annan betal-
ningsförmedlare

Namn, adress, personnummer, samordningsnum-
mer, särskilt identifikationsnummer som getts av
Centrala studiestödsnämnden, kontonummer,
belopp, utbetalningsdatum och aviseringstext.

SFS 2017:393

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:393

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Centrala studiestödsnämnden får utan den registrerades samtycke också

lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst i
den utsträckning det behövs för att någon annan ska kunna lämna ut person-
uppgifter elektroniskt till myndigheten.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter

som avser kalenderår 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

Inkassoföretag

Namn, adress, personnummer, samordningsnum-
mer, särskilt identifikationsnummer som getts av
Centrala studiestödsnämnden, skulduppgifter, den
åtgärd som Centrala studiestödsnämnden begär att
inkassoföretaget ska vidta och orsak till en återkal-
lelse av begäran.

Myndighet som begär det
eller sådant organ som
anges i bilagan till offent-
lighets- och sekretessla-
gen (2009:400) som be-
gär det

Namn, adress, den studerandes länskod, kommun-
kod, läroanstaltens kod, studievägskod, årskurs,
läroanstaltens namn, utbildningens namn och läro-
anstaltens länskod.

Kommun

Personnummer, samordningsnummer, särskilt
identifikationsnummer som getts av Centrala stu-
diestödsnämnden, kommunkod, läroanstaltens
kod, studieväg, klass, studietid, tid för studieav-
brott och närvaro på läroanstalten i fråga om stu-
derande som har fått studiehjälp och som ansökt
om stöd enligt 15 kap. 32 § skollagen (2010:800)
samt namn, adress, personnummer och samord-
ningsnummer för betalningsmottagare av studie-
hjälpen.

Företag som tar fram och
till studerande distribue-
rar bevis om studiestöd
för studier

Namn, adress, personnummer, samordningsnum-
mer, särskilt identifikationsnummer som getts av
Centrala studiestödsnämnden, typ av bevis, giltig-
hetstid för beviset och under vilken tidsperiod den
studerande har beviljats studiestöd för studier.

Örebro kommun

Namn, personnummer, samordningsnummer, sär-
skilt identifikationsnummer som getts av Centrala
studiestödsnämnden, beviljat belopp i bidrag en-
ligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa
funktionshindrade elever i gymnasieskolan som
utbetalas till Örebro kommun för kostnad för kost,
logi och annan service i samband med boendet
som kommunen tillhandahåller samt den totala
kostnaden för sådant.