SFS 2017:401 Lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

170401.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk
effekt i kärnkraftsreaktorer;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 5 §§ lagen (2000:466) om

skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer ska ha följande lydelse.

2 §

2

Skatt ska betalas för varje kalendermånad som tillstånd finns att inneha

och driva en kärnkraftsreaktor. Om driftstillståndet har löpt ut eller återkallats
före slutet på en kalendermånad, upphör skattskyldigheten vid denna tid-
punkt.

Skatten utgör för varje kalendermånad 1 500 kronor per megawatt av den

högsta tillåtna termiska effekten i kärnkraftsreaktorn. Om den högsta tillåtna
termiska effekten inte har fastställts, får beskattningsmyndigheten beräkna
effekten efter jämförelse med reaktorer för vilka sådan effekt har fastställts.

5 §

3

Om en kärnkraftsreaktor har varit ur drift under en sammanhängande

period av mer än 90 kalenderdygn, får avdrag med 49 kronor per megawatt av
den termiska effekten göras för det antal kalenderdygn som överstiger 90.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268.

2 Senaste lydelse 2015:471.

3 Senaste lydelse 2015:471.

SFS 2017:401

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;