SFS 2017:402 Lag om upphävande av lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

170402.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (2000:466) om skatt på
termisk effekt i kärnkraftsreaktorer;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2000:466) om skatt på

termisk effekt i kärnkraftsreaktorer ska upphöra att gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför

sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268.

SFS 2017:402

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017