SFS 2017:406 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

170406.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FJNFBB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FJNFBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FJNFBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FJNFBB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:FJNFBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FJNFBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:FJNFBB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:FJNFBB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FJNFBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FJNFBB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FJNFBB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FJNFBB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FJNFBC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FJNFBB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FJNFBB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2003:389) om elektronisk <br/>kommunikation;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att det i lagen (2003:389) om elektro-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">nisk kommunikation ska inf�ras tv� nya paragrafer, 5 kap. 7 d � och 6 kap.<br/>10 b �, och n�rmast f�re 6 kap. 10 b � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>7 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som tillhandah�ller en allm�nt tillg�nglig telefonitj�nst till mobil</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">n�tanslutningspunkt ska vid en olycka eller en annan allvarlig h�ndelse i sam-<br/>h�llet avgiftsfritt medverka till att f�rmedla meddelanden som �r av vikt f�r<br/>allm�nheten och som ska skydda m�nniskor, egendom eller milj�. Meddelan-<br/>dena ska f�rmedlas till terminalutrustning som anv�nts inom ett angivet geo-<br/>grafiskt omr�de som ber�rs av olyckan eller h�ndelsen.</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reskrifter om undantag fr�n skyldigheten.</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:599px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Meddelanden som �r av vikt f�r allm�nheten</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>10 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:624px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som enligt 5 kap. 7 d � �r skyldig att medverka till att f�rmedla</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">meddelanden som �r av vikt f�r allm�nheten f�r f�r detta �ndam�l behandla<br/>trafikuppgifter, lokaliseringsuppgifter som inte �r trafikuppgifter och uppgif-<br/>ter om abonnemang. Uppgifterna f�r behandlas endast i den utstr�ckning och<br/>under den tid som �r n�dv�ndig f�r �ndam�let. De ska d�refter genast ut-<br/>pl�nas.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 57, 9 och 10 �� g�ller inte f�r behandling enligt f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�reskrifter om under hur l�ng tid uppgifterna f�r behandlas innan de enligt<br/>f�rsta stycket ska utpl�nas.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:113, bet. 2016/17:F�U12, rskr. 2016/17:258.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:406</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 31 maj 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:406</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER ERIKSSON</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Magnus Corell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utf�rdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att det i lagen (2003:389) om elektro-

nisk kommunikation ska inf�ras tv� nya paragrafer, 5 kap. 7 d � och 6 kap.
10 b �, och n�rmast f�re 6 kap. 10 b � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

5 kap.

7 d �

Den som tillhandah�ller en allm�nt tillg�nglig telefonitj�nst till mobil

n�tanslutningspunkt ska vid en olycka eller en annan allvarlig h�ndelse i sam-
h�llet avgiftsfritt medverka till att f�rmedla meddelanden som �r av vikt f�r
allm�nheten och som ska skydda m�nniskor, egendom eller milj�. Meddelan-
dena ska f�rmedlas till terminalutrustning som anv�nts inom ett angivet geo-
grafiskt omr�de som ber�rs av olyckan eller h�ndelsen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om undantag fr�n skyldigheten.

6 kap.

Meddelanden som �r av vikt f�r allm�nheten

10 b �

Den som enligt 5 kap. 7 d � �r skyldig att medverka till att f�rmedla

meddelanden som �r av vikt f�r allm�nheten f�r f�r detta �ndam�l behandla
trafikuppgifter, lokaliseringsuppgifter som inte �r trafikuppgifter och uppgif-
ter om abonnemang. Uppgifterna f�r behandlas endast i den utstr�ckning och
under den tid som �r n�dv�ndig f�r �ndam�let. De ska d�refter genast ut-
pl�nas.

Best�mmelserna i 57, 9 och 10 �� g�ller inte f�r behandling enligt f�rsta

stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om under hur l�ng tid uppgifterna f�r behandlas innan de enligt
f�rsta stycket ska utpl�nas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.

1 Prop. 2016/17:113, bet. 2016/17:F�U12, rskr. 2016/17:258.

SFS 2017:406

Utkom fr�n trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:406

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

P� regeringens v�gnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(N�ringsdepartementet)

;