SFS 2017:406 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

170406.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2003:389) om elektro-

nisk kommunikation ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 7 d § och 6 kap.
10 b §, och närmast före 6 kap. 10 b § en ny rubrik av följande lydelse.

5 kap.

7 d §

Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst till mobil

nätanslutningspunkt ska vid en olycka eller en annan allvarlig händelse i sam-
hället avgiftsfritt medverka till att förmedla meddelanden som är av vikt för
allmänheten och som ska skydda människor, egendom eller miljö. Meddelan-
dena ska förmedlas till terminalutrustning som använts inom ett angivet geo-
grafiskt område som berörs av olyckan eller händelsen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från skyldigheten.

6 kap.

Meddelanden som är av vikt för allmänheten

10 b §

Den som enligt 5 kap. 7 d § är skyldig att medverka till att förmedla

meddelanden som är av vikt för allmänheten får för detta ändamål behandla
trafikuppgifter, lokaliseringsuppgifter som inte är trafikuppgifter och uppgif-
ter om abonnemang. Uppgifterna får behandlas endast i den utsträckning och
under den tid som är nödvändig för ändamålet. De ska därefter genast ut-
plånas.

Bestämmelserna i 5�7, 9 och 10 §§ gäller inte för behandling enligt första

stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om under hur lång tid uppgifterna får behandlas innan de enligt
första stycket ska utplånas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

1 Prop. 2016/17:113, bet. 2016/17:FöU12, rskr. 2016/17:258.

SFS 2017:406

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:406

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)