SFS 2017:407 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

170407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 18 maj 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation ska införas två nya paragrafer, 30 c och 35 a §§, av följande
lydelse.

30 c §

Post- och telestyrelsen får, efter att ha gett Myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskap tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om
undantag från skyldigheten enligt 5 kap. 7 d § lagen (2003:389) om elektro-
nisk kommunikation.

35 a §

Post- och telestyrelsen får, efter att ha gett Myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskap tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om under
hur lång tid uppgifterna får behandlas innan de enligt 6 kap. 10 b § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation ska utplånas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:407

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017