SFS 2017:411 Förordning om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi

170411.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på
energi;

utfärdad den 18 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 15 c § förordningen (2010:178) om skatt på

energi ska ha följande lydelse.

15 c §

1

Den som yrkar avdrag för skatt på elektrisk kraft och enligt 11 kap.

9 § andra stycket eller 10 § fjärde stycket lagen (1994:1776) om skatt på
energi är skyldig att lämna uppgifter om stödmottagare ska vid fullgörandet
av sin uppgiftsskyldighet enligt 1 kap. 13 § 2 och 3 den lagen för respektive
stödordning ange

1. den region på NUTS 2-nivå där stödmottagaren har förbrukat den största

andelen av den elektriska kraft som avdrag för skatt yrkas för, och

2. det verksamhetsområde på Nace-gruppnivå inom vilket stödmottagaren

har förbrukat den största andelen av den elektriska kraft som avdrag för skatt
yrkas för.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före i kraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:1082.

SFS 2017:411

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017