SFS 2017:415 Förordning om ändring i förordningen (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande

170415.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:892) om
europeiskt betalningsföreläggande;

utfärdad den 18 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 6 och 14 §§ förordningen (2008:892) om euro-

peiskt betalningsföreläggande ska ha följande lydelse.

6 §

1

Ett föreläggande enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 1896/2006 om

införande av ett europeiskt betalningsföreläggande ska innehålla information
om förenklad delgivning enligt 11 a § lagen (2008:879) om europeiskt betal-
ningsföreläggande.

14 §

Om ett mål överlämnas till en domstol med stöd av 10 § lagen

(2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande, ska Kronofogdemyndig-
heten lämna över alla handlingar i målet inklusive delgivningsbevis. Vid be-
hov ska Kronofogdemyndigheten ta fram utskrift av ansökan, förelägganden,
beslut, dagbok och andra uppgifter som kan vara av betydelse för den fortsatta
handläggningen ur den betalningsföreläggande- och handräckningsdatabas
som förs enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogde-
myndighetens verksamhet. Handlingarna ska sedan ingå i den mottagande
domstolens akt.

Denna förordning träder i kraft den 14 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Martina Löfstrand
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:165.

SFS 2017:415

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017