SFS 2017:416 Förordning om ändring i förordningen (2014:1517) om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område

170416.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1517) om
erkännande och verkställighet av vissa utländska
avgöranden på privaträttens område;

utfärdad den 18 maj 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:1517) om erkän-

nande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens om-
råde

dels att 5 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 12 §, och närmast före 12 § en ny

rubrik av följande lydelse.

5 §

1

Ett intyg enligt artikel 53 eller 60 i 2012 års Bryssel I-förordning, enligt

artikel 54 i 2000 års Bryssel I-förordning, artikel 54 i Luganokonventionen
eller enligt artikel 20.2 i den europeiska småmålsförordningen utfärdas av den
domstol som har meddelat avgörandet. Ett intyg enligt artikel 13.3 i 2005 års
Haagkonvention utfärdas av den domstol som har meddelat avgörandet, om
en part begär ett sådant intyg.

8 §

En auktoriserad translator är behörig att göra översättningar enligt artik-

larna 57.1 och 57.2 i 2012 års Bryssel I-förordning och enligt artiklarna 21.2
och 21a.2 i den europeiska småmålsförordningen.

Information till parter

12 §

Sådan information till parterna som avses i artikel 11 i den europeiska

småmålsförordningen ska finnas tillgänglig på Domstolsverkets webbplats
för Sveriges Domstolar.

Det formulär som avses i artikel 4.5 i den europeiska småmålsförordningen

ska finnas tillgängligt både vid tingsrätterna och på Domstolsverkets webb-
plats för Sveriges Domstolar.

1 Senaste lydelse 2015:549.

SFS 2017:416

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:416

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna förordning träder i kraft den 14 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Martina Löfstrand
(Justitiedepartementet)