SFS 2017:418 Förordning om ändring i förordningen (2003:65) om nationella utsläppstak för luftföroreningar

170418.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:65) om nationella
utsläppstak för luftföroreningar;

utfärdad den 18 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2003:65) om nationella ut-

släppstak för luftföroreningar ska ha följande lydelse.

2 §

Naturvårdsverket ska genomföra utsläppsinventeringar och utsläpps-

prognoser samt upprätta inventeringsrapporter i enlighet med artikel 8.1–8.5 i
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december
2016 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om änd-
ring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG, i
den ursprungliga lydelsen. Naturvårdsverket ska även fullgöra de uppgifter i
fråga om rapportering som framgår av artikel 10.2 i direktiv (EU)
2016/2284, i den ursprungliga lydelsen.

Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2017:418

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017